wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

Świetlica

mgr Weronika Morlo - kierownik świetlicy

mgr Elżbieta Tomczyk - wychowawca świetlicy

świetlica szkolna czynna:

poniedziałek -piątek: 7.00 - 16.30

 1. Regulamin świetlicy szkolnej - czytaj więcej .....
 2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - czytaj więcej .....

Działy ( rodzaje ) prowadzonych zajęć przez cały rok zajęć.

I. Zajęcia dydaktyczne - pogłębiające znajomość spraw dotyczących otaczającej Rzeczywistości, pobudzające do myślenia, ćwiczące pamięć, rozwijające aktywność, inicjatywę, samodzielność, uczące współżycia w zespole:
 • gry i zabawy umysłowe (zagadki, łamigłówki, rebusy, szarady);
 • gry zabawy dydaktyczne (zabawy ćwiczące analizę i syntezę słuchową i graficzną, doskonalące mowę i myślenie, umiejętność czytania i pisania, utrwalające pojęcia matematyczne).

II. Zabawy i gry terenowe - dostarczające dzieciom wielu możliwości ruchowego wyżycia się, rozwijające naturalnej formy ruchu w warunkachterenowych, wykorzystywanej następnie w życie codziennym:

 • gry i zabawy ćwiczące spostrzegawczość (zmiany w otoczeniu);
 • ćwiczenia wdrażające do prawidłowego zachowania i stosowania poznanych reguł ruchu drogowego.
III. Gry i zabawy ruchowe - oddziałujące wszechstronnie na organizm dziecka przyczyniające się do podnoszenia jego ogólnej sprawności fizycznej, rozwijające cechy motoryki: siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość. Mające wpływ na rozwój charakteru i takich cech jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, uczące umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami, kształtujące postawy społeczno - moralne, rozwijające życzliwość i sympatię:
 • zabawy i gry ze śpiewem;
 • zabawy i gry orientacyjno - porządkowe;
 • zabawy i gry na czworakach;
 • zabawy i gry bieżne;
 • zabawy i gry rzutne;
 • zabawy i gry skoczne;
 • wyścigi na wesoło.
IV. Gry i zabawy świetlicowe - wpływające na rozwój umysłowy dziecka, poszerzające wiedzę, rozwijające szybkość orientacji i spostrzegawczości:
 • zabawy tematyczne;
 • zabawy twórcze;
 • zabawy konstrukcyjne;
 • zabawy towarzyskie;
 • zabawy i gry stolikowe;
 • zabawy i gry umysłowe.

V. Zajęcia praktyczno - techniczne - kształtujące umiejętności manualne, rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć ( prace z papieru, z drewna, prace z różnych materiałów, szycie, zdobnictwo ).

VI. Zajęcia plastyczne - przyczyniające się do poznawania, odczuwania i przeżywania piękna otaczającego świata. Rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię, kształtujące wrażliwość na sztukę i umiejętność jej rozumienia.

VII. Zajęcia artystyczne - przygotowujące młodego człowieka do odbioru sztuki kształcące wrażliwość na piękno, pobudzające do własnej aktywności twórczej.

VIII. Zajęcia umuzykalniające - szerzące kulturę muzyczną, kształtujące Wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną, wzbogacające wiedzę o muzyce. Formy zajęć:

 • słuchanie muzyki;
 • śpiewanie piosenek;
 • zabawy ze śpiewem.
IX. Zajęcia czytelnicze - pozwalające poznać rzeczy, przedmioty, rozwijające Umiejętność spostrzegania, dokonywania porównań i wyciągania wniosków:
 • żywe słowo;
 • konkursy propagujące książki;
 • praca z czasopismem.

X. Wychowanie zdrowotne i komunikacyjne:

 • Higiena osobista:
 • - pielęgnowanie ciała oraz przybory do tego służące,
 • - higieniczny tryb życia praca, wypoczynek, odżywianie)
 • Higiena żywienia:
 • - znaczenie racjonalnego odżywiania, higiena spożywania posiłków,
 • - składniki pokarmowe, wartości odżywcze mleka, warzyw i owoców,
 • Higiena pracy i nauki:
 • - bezpieczeństwo i higiena podczas zajęć
 • - znaczenie ruchu i zmiany pozycji postawy
 • - bezpieczeństwo na drodze
 • - przepisy ruchu drogowego i zastosowanie ich na co dzień
 • Elementy ratownictwa:
 • - udzielanie pierwszej pomocy,
 • - posługiwanie się telefonami alarmowymi,
 • - wyposażenie apteczk,i
 • - opatrywanie ran,
 • - trujące środki chemiczne,
 • - pożar w mieszkaniu, w szkole.

ZADNIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o plan pracy.
 • Należyte przygotowanie się do prowadzenia zajęć pod względem metodycznym i organizacyjnym- zgodnie z założeniami planu pracy.
 • Sprawowanie stałej opieki nad powierzonymi swojej opiece uczestnikami w grupie wychowawczej.
 • Systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami wychowanków.
 • Codzienna troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w świetlicy i podczas organizowanych zajęć.
 • Odpowiedzialność materialna za sprzęt, materiały i pomoce naukowe.
 • Opracowanie rozkładu zajęć w oparciu o wytyczne programowe z rozbiciem na poszczególne jednostki metodyczne.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, np. dziennika zajęć, opracowanie rozkładu zajęć.
 • Zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowia i życia dziecka w czasie zajęć, spacerów, gier i zabaw ruchowych itp.
 • Podejmowanie zadań zmierzających do rozwijania zainteresowań i upodobań dzieci.

ZADANIA KIEROWNIKA ŚWIETLICY

Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych świetlicy szkolnej oraz właściwej pracy kuchni. Odpowiada za pracę powierzonych mu wychowawców świetlicy oraz wychowanków i pracy kucharek, intendentki. Do najważniejszych zadań kierownika należy:
 • planowanie, organizowanie, kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną;
 • koordynowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej, gospodarki materialnej i finansowej w zakresie żywienia dzieci;
 • opracowanie terminarza hospitacji zajęć świetlicowych;
 • opracowanie ramowego planu pracy - zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.

do góry

 

 

 

 

 

 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 - 2018 E. S.