• Pedagog szkolny.

   • Obowiązki pedagoga szkolnego pełni p. Monika Mendrela

    ZADANIA

    • konsultacje pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -12.30 (oprócz pierwszych czwartków miesiąca) 

    • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych 

    • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce oraz  z zaburzeniami zachowania, 

    • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego szkoły "Kolorowy Świat", 

    • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

    • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Strażą Miejską, Prokuraturą, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, 

    • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

     

    GODZINY PRACY:

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    8:00 - 13:00 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 8:00 - 14:30 8:00 - 12:30

     

   • Psycholog szkolny

   • Obowiązki psychologa szkolnego pełni p. Wioletta Kuśmierczyk.
     

    ZADANIA: 

    • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
    • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
    • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
    • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
    • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    • pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

    • Dyrekcją szkoły
    • Rodzicami
    • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
    • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
    • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
    • Poradniami specjalistycznymi
    • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

     

    W związku z prowadzonymi przez psychologa stałymi zajęciami dla uczniów w ramach pełnionych dyżurów należy wcześniej umówić wizytę za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub sekretariatu szkoły. 

    GODZINY PRACY

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

    10:45 - 13:45

    9:45 - 10:45

    9:50 - 11:50

    10:45 - 12:45

    9:50 - 11:50

    13:45 - 14:45