• Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

      w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

       

      Podstawa prawna:

      • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.)

      • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.)

       

      1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może dziecku zapisanemu do szkoły zezwolić w drodze decyzji na spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

      2. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku dołączono:

      1. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

      2. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych na terenie szkoły.

      1. Przepisów z ust. 2 pkt. 1) i 2) nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

      1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z nauczycielem danego przedmiotu. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny z zachowania, nie przeprowadza się egzaminów z religii, etyki, natomiast na wniosek rodziców można przeprowadzić egzaminy z techniki, muzyki i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44b ustawy o systemie oświaty.

      1. Przepisów z ust. 4 nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

      1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej.

      8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

      1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,

      2. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.

      1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

      2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

      1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

      2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,

      3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

      4. imię i nazwisko ucznia,

      5. zadania egzaminacyjne,

      6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      2. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44b ustawy o systemie oświaty.

      3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

      4. Prócz rocznych egzaminów klasyfikacyjnych dziecko edukacji domowej, będąc w wieku klasy ósmej, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

      5. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

      6. Dziecku edukacji domowej przysługuje prawo do legitymacji szkolnej.

      7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, obejmującego:

      1. prawo uczestniczenia w szkole w:

       1. dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się:

      • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

      • zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

       1. zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

       2. zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

       3. rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów,

       4. z zakresu doradztwa zawodowego.

      1. zapewnienie dostępu do:

       1. podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

       2. pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w szkole – w porozumieniu z dyrektorem.

      1. udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

      2. udzielania rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem, w zaplanowaniu całorocznej nauki oraz w podzieleniu materiału na części.

      1. udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach, akcjach organizowanych przez szkołę,

      2. udział rodziców uczniów w organizowanych spotkaniach rodziców ze specjalistami, np. pedagogiem, policjantem, itp.

      1. Rodzice/prawni opiekunowie ustalają z dyrektorem szkoły (lub upoważnionymi przez niego pracownikami szkoły:

      1. konsultacje z nauczycielami, w jakich mogą uczestniczyć dziecko lub rodzice/opiekunowie,

      2. sugerowane podręczniki przedmiotowe,

      3. harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych (przy większej ilości przedmiotów egzaminacyjnych zachodzi możliwość rozłożenia ich w czasie roku szkolnego),

      4. dodatkowe zajęcia organizowane w szkole, z których dziecko będzie mogło skorzystać,

      5. ewentualnie warunki uzyskania na świadectwie ocen z przedmiotów takich jak religia/etyka, plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, np. na podstawie zaświadczenia katechety z innej szkoły, udziału w ogniskach plastycznych klubach sportowych, innych formach w/w zajęć organizowanych w innych placówkach, bądź na podstawie ustalonych dodatkowo z Dyrektorem egzaminów praktycznych z plastyki, techniki, wychowania fizycznego oraz dostarczonych do szkoły prac plastyczno-technicznych, (w przeciwnym razie, na świadectwie promocyjnym zgodnie z ust. 4 uczniowi z tych przedmiotów wpisuje się „nieklasyfikowany”).

      1. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 następuje:

      1. na wniosek rodziców,

      2. jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów klasyfikacyjnych lub nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

      3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa

       

      Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej.

       

      1. Dyrektor po konsultacjach z zespołami przedmiotowymi ustala zakres podstawy programowej, wskazuje na pożądane umiejętności i zasób treści, które podlegać będą ocenianiu u ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji na danym etapie nauczania.

      2. Nauczyciele przedmiotu/nauczyciel -wychowawca edukacji wczesnoszkolnej/ w ustalonej przez siebie formie, ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń będzie egzaminowany.

      3. Dyrektor szkoły ma obowiązek uzgodnić z uczniem i jego rodzicami termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

      4. Uczeń objęty edukacją domową zdaje egzaminy klasyfikacyjne w trybie rocznym, a to oznacza, że do egzaminu przystępuje jeden raz w roku szkolnym. Do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych uczeń może przystępować w okresie od miesiąca luty do czerwca w danym roku szkolnym.

      5. Uczeń ma obowiązek stawiać się na egzaminy w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły (np. w harmonogramie).

      6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. Egzaminy klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Przeprowadza go komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.

      7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń po roku edukacji nauczania poza szkołą. W sytuacji, gdy uczeń powraca do szkoły w trakcie roku szkolnego (na podstawie zmienionej pisemnej decyzji dyrektora) nie musi zdawać egzaminu klasyfikacyjnego. Dyrektor określa w decyzji warunki powrotu ucznia do szkoły wraz z zasadami oceniania wiedzy i umiejętności ucznia za cały rok szkolny.

       

       

    • Załączniki do procedury.