• CELE I ZASADY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO.

   • CELE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO.

    • Wspieranie uczniów i rodziców w procesie kształcenia na odległość, podtrzymywanie kontaktu uczniów z uczącymi nauczycielami oraz wzajemnego kontaktu pomiędzy uczniami z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i programów ogólnodostępnych i bezpłatnych.
    • Podtrzymywanie już zdobytej wiedzy i umiejętności.
    • Realizacja nowego materiału tylko z zakresu dostosowanej do specyfiki kształcenia na odległość podstawy programowej.
    • Dostosowanie dziennego wymiaru czasu pracy z komputerem lubi innymi urządzeniami łączności elektronicznej do zasad higieny pracy.
    • Dostosowanie wymiaru realizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów w tygodniu  do specyfiki kształcenia na odległość  oraz „wagi” przedmiotu.

    Zasady pracy w kształceniu na odległość.

    1. Zajęcia odbywają się codziennie według ustalonego harmonogramu od 25.03.3030 r. do odwołania . Harmonogram będzie przekazany uczniom i rodzicom  oraz będzie dostępny w LIBRUSIE (plan lekcji). Jeśli uczeń nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach w godzinach zaplanowanych w harmonogramie realizuje zadania oraz analizuje przekazywane materiały w pierwszym możliwym czasie w danym dniu.  Intencją szkoły jest by realizacja odbywała się w systemie codziennego kontaktu.   
    2. W związku z powyższym uczeń zobowiązany jest codziennie logować się do systemu LIBRUS i pracować z przygotowanymi przez nauczycieli na dany dzień materiałami. Aby umożliwić późniejsze niż w harmonogramie logowanie się do LIBRUSA kontrola logowania (forma kontroli obecności) dokonywana będzie do godziny 10.00 dnia następnego.
    3. Nauczyciele uczący ustalają narzędzia i formy jakie będą wykorzystywane do kontaktu zdalnego i informują o tym uczniów oraz rodziców. Narzędzia oraz stosowane programy i aplikacje muszą być bezpłatne i ogólnodostępne.
    4. Zajęcia oraz zadania wykonywane są w oparciu o zmodyfikowane rozkłady materiału dostosowane do specyfiki kształcenia na odległość.  Dostosowaniu podlegają też zakresy materiału dla uczniów z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Formy oraz metody pracy z uczniami są ustalane bezpośrednio przez nauczycieli uczących.
    5. Nauczyciele poinformują uczniów oraz rodziców o sposobie weryfikacji wiedzy oraz ocenie pracy ucznia. Oceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego LIBRUS.
    6. W przypadku braku możliwości kontaktu za pomocą Internetu i narzędzi komunikacji elektronicznej rodzice ucznia zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy. Wychowawca informuje nauczycieli uczących o konieczności przygotowania materiałów w wersji papierowej. Materiały te są dostarczane przez nauczycieli uczących do sekretariatu szkoły. Rodzice są zobowiązani odebrać materiały raz w tygodniu z sekretariatu i po ich opracowaniu przez ucznia oddać ponownie do sekretariatu szkoły.
    7. Wychowawca klasy pełni funkcję koordynatora kształcenia na odległość. Wszelkie problemy oraz utrudnienia techniczne rodzice zgłaszają wychowawcy klasy. Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami oraz nauczycielami uczącymi ustala sposoby rozwiązania problemu.     
    8. Po godzinie 14.00 nie będą dosyłane nowe zadania i polecenia do wykonania.
    9. Nauczyciele uczący ustalą i przekażą rodzicom oraz uczniom  godziny oraz sposoby w jakich odbywać się będą konsultacje indywidualne. Zalecany jest bezpośredni kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą komunikatorów internetowych.