• REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

    •  

     Na podstawie:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492 i 493). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,  1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)

     Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  1  grudnia  1998  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973)

      

     § 1.

     Zdalna edukacja – definicje.

     1. Zdalna  edukacja  polega  realizacji zadań z zakresu podstawy programowej poszczególnych przedmiotów  poprzez zapoznawanie  się i pracę  z  różnego  rodzaju  cyfrowymi  materiałami  udostępnionymi  w  sieci  Internet  pod  kierunkiem  i  aktywnym  przewodnictwem nauczyciela.  

     2. Formy  kształcenia w edukacji zdalnej:  synchroniczne - interaktywne w czasie rzeczywistym  (uczniowie  i  nauczyciel pracują  w  tym  samym  czasie,  prowadząc  komunikację  w  czasie  rzeczywistym)  oraz asynchroniczne  (uczniowie  przyswajają  wiedzę,  realizują  zadane  ćwiczenia,  wypełniają testy, analizują  przesłane przez nauczyciela materiały).     3.  

     § 2.

     Organizacja pracy zdalnej.

     1. Nauczyciel prowadzący  odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.
     2. Uczeń  i  jego  rodzice/opiekunowie  prawni  odpowiadają  za  właściwe  i  rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
     3. Wskazane  przez nauczyciela zajęcia  będą  wymagały   uczestnictwa  w  nich  uczniów  w  czasie rzeczywistym ( czat , telekonferencja).  Inne  będą  miały  formę asynchroniczną -  przesłanie do samodzielnej pracy zadań,  ćwiczeń czy kart pracy. 
     4. Zadania  określone  przez  nauczycieli posiadają  termin  ukończenia  (przesłania).  Wybór odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.
     5. Prosimy  o  motywowanie  dziecka  do  systematycznej,  równomiernej  pracy  nad  przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. 
     6. Kształcenie  zdalne  nakierowane  jest  także  na  kształtowanie  odpowiedzialności,  rzetelności i systematyczności. 
     7. Zajęcia  zdalne  przewidują  także  sprawdzanie  wiedzy  i  postępów  uczniów.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  br.,  działania  podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.
     8. Zajęcia w czasie rzeczywistym (wideokonferencje, czaty) realizowane będą z wykorzystaniem indywidualnych kont uczniów na platformie MS TEAMS.
     9. Do nauczania zdalnego wykorzystywane będą platformy elektroniczne: dziennik elektroniczny LIBRUS oraz MS TEAMS.

      

     § 3.

     Przebieg prowadzonej nauki zdalnej

     1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy  programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 
     2. Nauczyciele  w  swojej  pracy  uwzględniają  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
     3. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie, najpóźniej do godziny 17:00 danego dnia,  umieszczali  w  dzienniku  elektronicznym  opisy  zadań  dla  uczniów  danej  klasy na kolejne lekcje i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców umieszczane w  e-dzienniku.
     4. Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.  
     5. Nauczyciel może kontaktować się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty  w dzienniku elektronicznym LIBRUS, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie  rzeczywistym)  za  pomocą  platformy MS TEAMS. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w szczególnie uzasadnionych lub pilnych przypadkach.

     § 4.

      

     Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

      

     1. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem lekcji w formach synchronicznych i asynchronicznych.
     2. Szczegółowy harmonogram zajęć ze wskazaniem zajęć prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie zostanie ustalony przez nauczycieli prowadzących i podany do wiadomości uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
     3. Lekcja prowadzona w formie synchronicznej każdorazowo trwa 45 minut z czego 30 minut przeznaczone jest na realizację treści tematycznej, a  pozostałe 15 min. to czas na konsultacje i zadawanie pytań prowadzącemu nauczycielowi.
     4. W trakcie zajęć prowadzonych w formie synchronicznej zaleca się aby uczniowie pracowali z włączoną kamerą i wyłączonym mikrofonem.  Nauczyciel prowadzący decyduje o włączeniu lub wyłączeniu  mikrofonu przez konkretnego ucznia. 
     5. Zadania zlecone przez nauczyciela w trakcie nauki w formie asynchronicznej mają określony termin realizacji. Termin  ten  nauczyciel  opisuje  w  wiadomości  opisującej zadanie lub w treści samego zadania.
     6. Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od ucznia,  jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej dwa razy  dziennie.
     7. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach:
     • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń;
     • tekstowy opis zadania do wykonania z omówieniem sposobów rozwiązań; 
     • link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i  sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy);
     • załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, karty pracy  itp.

      

     1. W  przypadku  problemów  technicznych  lub  organizacyjnych  uczeń lub rodzic/prawny opiekun   zawiadamia  nauczyciela  o  braku  możliwości kontaktu lub wykonania  zadania  w  ustalonym terminie podając przyczynę.
     2. Uczeń  przebywający  w  domu  realizuje  obowiązek  szkolny  pod  opieką  rodziców/opiekunów  prawnych,  którzy  sprawują  w  tym  czasie  nad  nim  wyłączną  opiekę.
     3.  Pracujący  zdalnie  nauczyciel  nie  ma  możliwości  realizowania  swoich  funkcji  opiekuńczych.
     4. Nauczyciele uczący podadzą za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS godziny, w których pozostawać będą do dyspozycji rodziców w celu odbycia konsultacji indywidualnych. (1 godz. w tygodniu).

      

     § 5.

      

     Ocenianie postępów uczniów.

      

     1. Rezultaty  działań  zarówno  w  kształceniu  synchronicznym  jak  i  asynchronicznym  podlegają ocenie.
     2. Ocenianie postępów uczniów  w  czasie  trwania  nauczania  zdalnego  określa  aneks  do  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który zawiera:
     • podstawowe  formy  monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji  ich wiedzy i umiejętności;
     •  zasady oceny aktywności ucznia;
     • sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych  o postępach  ucznia w nauce;
     • zasady oceniania zachowania uczniów.

      

      

     § 6

      

     Frekwencja na zajęciach zdalnych.

      

     1. W  czasie  nauczania  zdalnego  ewidencjonowana jest   obecność  ucznia  na  zajęciach.
     2. W trakcie zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym (synchronicznych) nauczyciel  prowadzący sprawdza obecność i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym.
     3. W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej obecność odnotowuje się na podstawie logowania w systemie LIBRUS. Aby obecność była zaliczona uczeń zobowiązany jest do zalogowania się w danym dniu do godziny 18:00. 

      

     §7

      

     Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i  higiena pracy

      

     1. Rodzice/prawni  opiekunowie  dziecka  powinni  zapewniają  odpowiednie  warunki  do  realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
     2. Uczniowie  powinni  mieć  dostęp  do  sieci  Internet  oraz  urządzeń  umożliwiających  połączenie z nim,  wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie  kierujące  wskaźnikiem  ekranowym.  Zalecany   jest  dostęp  mikrofonu i kamerki oraz drukarki. 
     3. W  razie  problemów  z  zapewnieniem  właściwych  warunków  do  nauki  zdalnej  rodzice/prawni  opiekunowie  powinni  ten  fakt  niezwłocznie  zgłosić  wychowawcy  klasy.
     4.  Szkoła  we  współpracy  z  organem  prowadzącym,  w  miarę  swoich możliwości,  może  użyczyć  potrzebnych środków do nauki zdalnej.
     5. W  przypadku  braku  takich  możliwości  szkoła  we  współpracy  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.
     6. Aby  dostosować  ilość  godzin  dydaktycznych  do  możliwości  psychofizycznych  dzieci oraz zachować zasady higienicznej i bezpiecznej pracy z wykorzystaniem monitorów ekranowych plan lekcji może zostać  zmodyfikowany.
     7. Lekcja synchroniczna trwa każdorazowo 45 minut z czego 30 minut przeznaczone jest na przekaz treści programowych i zagadnień natomiast pozostałe 15 minut to czas na  
     8. Należy  unikać  pracy  przy  komputerze  i  urządzeniach  mobilnych  w  godzinach wieczornych  i  nocnych.  Jeśli  uczeń  decyduje  się  za  zgodą  rodziców  na  pracę  po  zmroku zalecam ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć  problemów  ze  zmęczeniem  i  bezsennością  oraz  zastosować  właściwe  oświetlenie.
     9. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego  wypoczynku.  Warto też wykonać odpowiednie  ćwiczenia  fizyczne,  przeznaczone  dla  osób pracujących ze sprzętem komputerowym i monitorami  ekranowymi.
     10. W  czasie  przerw  pomiędzy zajęciami  stanowczo  odradza  się  korzystania  z  urządzeń  elektronicznych  (przerwa  nie  może  polegać  na  wykorzystaniu  gier  lub  przeglądaniu  stron  internetowych).
     11. Należy  bezwzględnie  stosować  zasady  ergonomii,  systematycznie  odpoczywać  oraz  dbać o wentylację pomieszczenia.  
     12. Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

      

     §8

      

     Bezpieczeństwo w sieci, RODO.

      

     1. Przetwarzanie  danych  osobowych  podczas  kształcenia  zdalnego  jest  realizowane  przez  szkołę  na  podstawie  obowiązujących  w  szkole  regulacji  RODO  oraz  rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
     2. Szkoła  może  wymagać  od  ucznia  jedynie  danych  niezbędnych  do  założenia  przez  niego  konta  w  odpowiednim  systemie  zdalnego  nauczania  oraz  w  celu  realizacji  obowiązku  nauki  w  formie  zdalnej  (na  podstawie  art.  35  ustawy  –  Prawa  oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
     3. Rodzic  (opiekun  prawny)  ma  prawo  wiedzieć,  jak  szkoła  jako  administrator  będzie  przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej.
     4. Jeżeli  platformy  wykorzystywane  do  zdalnego  nauczania  są  odrębnymi  od  szkoły  administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to powinny być zaopatrzone w  klauzulę  informacyjną  o  podstawowych  zasadach  i  zakresie  zbierania  danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta.  
     5. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem  rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną  czujność.
     6. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej oraz programów blokujących dostęp do treści niebezpiecznych, niepożądanych .
     7. Rodzice winni zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas  nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.  
     8. Zakazuje  się  korzystania  ze  stron  wskazywanych  przez  przeglądarkę  lub  programy  antywirusowe  zainstalowane  na  komputerze  jako  podejrzane, należy  także  wyłączać reklamy  internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z   nauczania zdalnego, i  nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.