• Spis treści
     Rozdział 1  §1 - §4  POSTANOWIENIA OGÓLNE
     Rozdział 2  §5 - §7  CELE I ZADANIA SZKOŁY 
     §5  Cele szkoły
     §6  Zadania szkoły 
     §7  Tożsamość narodowa, etniczna, językowa i religijna
     Rozdział 3  §8 - §10  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA SZKOŁY I POMOC
     PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

     §8  Działalność edukacyjna szkoły 
     §9  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
     §10  Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 
     Rozdział 4  §11 - §12  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, PROMOCJI I  OCHRONY ZDROWIA W SZKOLE I POZA NIĄ
     Rozdział 5  §13 - §15  ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
     Rozdział 6  §16 - §22  ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE ORAZ  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA
     §17  Kompetencje dyrektora
     §19  Kompetencje rady pedagogicznej
     §20  Kompetencje rady rodziców
     §21  Samorząd uczniowski
     §22  Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
     Rozdział 7  §23 - §31  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
     §27  Organizacja i współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami
     §28  Organizacja i współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
     §29  Organizacja świetlicy szkolnej
     §30  Organizacja i zakres współpracy biblioteki szkolnej 
     §31  Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
     Rozdział 8  §32 - §40  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
     Rozdział 9  §41 - §48  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
     Rozdział 10  §49 - §58  UCZNIOWIE SZKOŁY 
     §50  Prawa ucznia
     §52  Obowiązki ucznia 
     §54  Nagrody i warunki ich przyznawania uczniom 
     §55  Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów
     §57  Przypadki przeniesienia ucznia do innej szkoły 
     §58  Formy opieki i pomocy uczniom 
     Rozdział 11  §59  POSTANOWIENIA KOŃCOWE