• CO NAS WYRÓŻNIA?

   • Nastawieni na POMOC
   • Spełniając funkcję wychowawczą za priorytet wyznaczyliśmy sobie kształtowanie wśród naszych uczniów postaw nastawionych na pomoc. Od wielu już lat funkcjonuje w NASZEJ szkole fundusz pomocowy "Świetlik", którego zadaniem jest udzielanie pomocy możliwie największej grupie uczniów borykających się z problemami. Środki na działalność pomocową "Świetlik" pozyskuje z corocznie organizowanych akcji charytatywnych (np. andrzejki), w których głównymi uczestnikami i jednocześnie organizatorami są nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.   

   • Zorientowani na SPORT
   • Od wielu już lat NASZA szkoła jest zorientowana na wspieranie aktywności sportowej uczniów. Dzięki współpracy z klubami sportowymi UKS Strzał Wodzisław Śląski oraz Top Team Wodzisław Śląski jesteśmy placówką, w której na poziomie klas I-III funkcjonują oddziały usportowione. Ich zadaniem jest przygotowanie uczniów do podjęcia wyczynowego już uprawiania sportu w klasach sportowych o profilu Biathlonu oraz Judo na poziomie IV - VIII.  

   • Priorytet - EKOLOGIA
   • Dzięki wzmożonym oraz skutecznym działaniom ekologicznym organizowanym przez NAS znani jesteśmy ze swojego pro-ekologicznego nastawienia. Liczne akcje oraz sukcesy w konkursach o tematyce ekologicznej spowodowały, że szkoła jako pierwsza w mieście została wyróżniona za swoją działalność i wzbogacona o nowoczesną pracownię przyrodniczo-biologiczną. EKOSTACJA stała się wizytówką szkoły.     

   • 45 lat historii

   • Szkoła Podstawowa nr 10 wybudowana została dla mieszkańców nowo powstałego osiedla XXX lecia w Wodzisławiu Śl. Rozpoczęła swą działalność 1 września 1974 roku. Budynek posiadał 18 izb lekcyjnych, 5 pracowni specjalistycznych do nauczania: chemii, fizyki, biologii, zajęć praktyczno-technicznych oraz salę gimnastyczną z zapleczem. W szkole funkcjonowała też kuchnia z jadalnią, świetlica, a także gabinet lekarski. W pierwszym roku działalności szkoły naukę w niej rozpoczęło 360 uczniów w 18 oddziałach. 

    Pierwszy dyrektor szkoły Ryszard Król był człowiekiem renesansu. Uczył chemii, ale interesował się turystyką, fotografią i malarstwem. Był człowiekiem z pasją i potrafił zarazić swoimi zainteresowaniami uczniów. Od samego początku do prac na rzecz szkoły włączali się aktywnie rodzice. Wiele inicjatywy wykazał Komitet Rodzicielski w składzie: p.Fojcik, p.Wrona, p.Blezień, p.Filipek. Szczególnie p.Blezień, który równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego - organizował imprezy turystyczne, prowadził koło fotograficzne, jego działalność widoczna była na każdym kroku. Dzięki pomocy rodziców szkoła mogła stale unowocześniać swoje wyposażenie. W pierwszych latach szkoła dzieliła pomieszczenia z Liceum Medycznym. Wraz z rozbudową osiedla liczba uczniów w szybkim tempie zaczęła wzrastać. Budynek szkolny przystosowany dla 700 uczniów musiał w szczytowym momencie pomieścić ponad 1500 dzieci uczących się w... 50 oddziałach!!. W latach 1979 - 1986 mury szkolne wypełnione były do granic możliwości (osiem klas pierwszych od A do H)  Nauka trwała od 7.30 do 18.10. .

 • Ważne daty na osi czasu "Dziesiątki" yes

   • 30 sierpnia 1974 r.
    • Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

     Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

     Pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej. Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Król - dyrektor szkoły oraz Krystyna Świerzy - wicedyrektor.  

   • 02 września 1974 r.
    • Oficjalne otwarcie szkoły

     Oficjalne otwarcie szkoły

     Zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wysłuchali przemównienia dyrektora R. Króla a następnie zwiedzali budenek nowo otwartej szkoły. 

   • 1977 rok
    • Przeniesienie Liceum Medycznego do innego budynku.

     Przeniesienie Liceum Medycznego do innego budynku.

     W związku z rozbudową osiedla XXX-lecia stale zwiększała się liczba uczniów w szkole. Wyprowadzenie Liceum Medycznego tylko na chwilę poprawiło warunki nauki i pracy.

   • 01 września 1981
    • Marian Szczepańczyk nowym dyrektorem "Dziesiątki"

     Marian Szczepańczyk nowym dyrektorem "Dziesiątki"

     W związku z przyjętą rezygnacją dyrektora Króla stanowisko to obejmuje Marian Szczepańczyk - nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.  

   • 1987 rok
    • Kolejna zmiana dyrektora

     Kolejna zmiana dyrektora

     W czerwcu 1987 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowiskach kierowniczych. Nowym dyrektorem zostaje Anna Białek, a jej zastępcami Anna Czyżycka i Andrzej Kania.

   • sierpień 1989 - czerwiec 1990
    • Anna Białek inspektorem oświaty.

     Anna Białek inspektorem oświaty.

     W związku z przejściem p. Anny Białek na stanowisko inspektora oświaty nastąpiła kolejna już zmiana na stanowisku dyrektora. Pełniącym obowiązki dyrektora zostaje Andrzej Kania. Mimo nalegań części Rady Pedagogicznej nie zgadza się jednak objąć funkcji dyrektora i 15.06.1990, w trakcie swojego posiedzenia, Rada Pedagogiczna  wybiera na to stanowisko panią Mirosławę Kozińską - nauczycielkę języka polskiego. Zastępcą dyrektora zostaje Andrzej Kania.  

   • 1991 rok
    • Rzecznik Praw Ucznia w SP 10

     Rzecznik Praw Ucznia w SP 10

     Z inicjatywy uczniów, przy poparciu ze strony dyrekcji szkoły, uczniowie SP 10 dokonują wyboru Rzecznika Praw Ucznia. Pierwszym - historycznym rzecznikiem zostaje wybrana pani Halina Mizia. Funkcję tę sprawuje nieprzerwanie do 1994 roku. W kolejnych latach funkcje te pełnili: Grzegorz Korzeń, Aleksandra Żak, Danuta Patalita, Jadwiga Borońska, Marta Borońska, Zuzanna Konsek....  

   • 1994 rok
    • I Rajd Górski Dziesiątki.

     I Rajd Górski Dziesiątki.

     W 1994 roku odbył się pierwszy, historyczny Rajd Dziesiątki, który swoją metę miał na Równicy. Organizatorom rajdu - Andrzejowi Kani, Halinie Mizi, Grzegorzowi Korzeniowi i Jadwidze Borońskiej - udało się przekonać olbrzymią rzeszę uczniów i ich rodziców do pokonywania górskich szlaków, w trakcie których oprócz podziwiania widoków był czas na zabawę i posiłek. Od tego roku rajdy stały się tradycją szkoły. W kolejnych latach mety rajdów znajdowały się na Błatniej (95 rok), Szyndzielni (96 rok), w Jankowicach (97 rok - rajd po Ziemi Wodzisławskiej), Stecówce (98 rok). Od 1999 roku zrezygnowano z rajdów górskich, a przygotowywano rajdy po Ziemi Wodzisławskiej. Ich organizatorami byli: Wiesław Wróżek, Iwona Bąk i Mirosław Groń. Trasy wiodły między innymi do: Grabówki (99 rok), Jankowic (99, 2002, 2003, 2004 rok), Rud Wielkich (2001i 2004  rok)          

   • 19 marca 1998 roku
    • Janusz Korczak patronem "Dziesiątki"

     Janusz Korczak patronem "Dziesiątki"

     Dzień nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej Nr 10 był z całą pewnością jednym z najważniejszych w dotychczasowej historii szkoły. Patrona szkoły wybrano w drodze rozpisanego wśród uczniów referendum spośród następujących kandydatur: Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Jerzy Kukuczka, Wojciech Korfanty, Janusz Korczak. Postać Janusza Korczaka większością głosów została wskazana jako patron szkoły. Uroczystości nadania imienia przebiegły według programu:

     8:30 - zbiórka zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców na boisku szkolnym.

     8:45 - wymarsz uczestników z towarzystwie orkiestry KWK 1-Maja do kościoła pod wezwaniem św. Herberta 

     9:00 - uroczysta msza z poświęceniem sztandaru

     10:30  - uroczysta akademia z udziałem gości w sali gimnastycznej z przekazaniem aktu nadania imienia i sztandaru oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej.      

   • 01.09.1999 r.
    • 01.09.1999 r. Pierwsza reforma oświaty staje się faktem - wkraczają gimnazja

     01.09.1999 r. Pierwsza reforma oświaty staje się faktem - wkraczają gimnazja

     Decyzją władz państwowych zmienia się organizacja systemu oświaty w Polsce. Powstają nowe "organizmy"  - gimnazja. "Dziesiątka" z ośmioletniej szkoły podstawowej przekształca się w sześcioletnią szkołę podstawową. Odtąd dzieci opuszczają mury szkoły ukończywszy klasę szóstą, a nie jak do tej pory ósmą.