• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

   • Misją poradni jest inspirowanie rodziców do odkrywania zasobów dziecka i tworzenia takich warunków, aby mogło się rozwijać
    w atmosferze akceptacji, miłości i bezpieczeństwa.

    Wszyscy rodzice pragną, aby rozwój ich dzieci przebiegał prawidłowo i aby w przyszłości wyrosły one na szczęśliwych ludzi. Kiedy w spełnieniu tego pragnienia napotykają na przeszkody, w tym problemy w nauce szkolnej, martwią się, zastanawiają, jaka jest ich przyczyna. Pragną im pomóc. Nie zawsze wiedzą jednak jak to uczynić i poszukują pomocy, przełamując niejednokrotnie barierę własnego lęku i obaw. W poradni spotykamy się z nimi, staramy się z uwaga wysłuchać, pomóc ich dziecku, wspólnie z nimi tworząc plan pomocy dziecku i rodzinie, a potem krok po kroku go realizować. W poradni pracują specjaliści, którzy mogą dostarczyć rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka, informacji o zaburzeniach, ich przyczynach, przebiegu, ewentualnych następstwach, a także o procesie terapii i ich własnym w nim udziale.

    Instytucja, jaką jest Poradnia daje gwarancję, że pomoc ta udzielona jest w sposób profesjonalny.

    Dane kontaktowe: 

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    44-300 Wodzisław Śląski, ul. dr. Lucjana Mendego 3

    Godziny otwarcia sekretariatu:
    Pn.-Śr. 8:00-16:00
    Czw. 8:00-17:00
    Pt. 8:00-15:00

    Telefon: (32) 456-19-93

    Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
    e-mail: sekretariat@poradnia.wodzislaw.pl

    adres skrytki ePUAP: /PPPWodzislawSlaski/SkrytkaESP

    WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PORADNI

   • Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA"

    • WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA” TO MIEJSCE GDZIE DZIECKO, RODZIC, OPIEKUN - CAŁA RODZINA MOŻE UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE

     DZIUPLA ORGANIZUJE:

     • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
     • pracę z rodziną

     POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU PROWADZONA JEST W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH OTWARTYCH NA TERENIE MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI Z POMOCY MOGĄ SKORZYSTAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6 – 18 LAT

     NA ZAJĘCIACH PODEJOWANE SĄ:

     • działania opiekuńczo wychowawcze, w tym pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i talentów
     • działania specjalistyczne
     • działania profilaktyczne

     W PRACY Z WYCHOWANKIEM REALIZOWANE SĄ PROGRAMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE, PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNE UKIERUNKOWANE NA:

     • rozwój osobowości
     • rozwój moralno - etyczny
     • rozwój kontaktów interpersonalnych w rodzinie i w środowisku
     • rozwój prozdrowotny
     • rozwój zdolności intelektualnych i artystycznych
     • rozwój kulturalny

     PRACA Z RODZINĄ OBEJMUJE M.IN.:

     • organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
     • prowadzenie asysty rodzinnej
     • organizowanie pomocy prawnej
     • organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie

     ASYSTA RODZINNA TO NOWA METODA PRACY Z RODZINĄ, POLEGAJĄCA NA WSPIERANIU RODZINY, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ TRUDNOŚCI W SPRAWOWANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH. ASYSTENT PRACUJE Z RODZINĄ W MIEJSCU JEJ ZAMIESZKANIA LUB WSKAZANYM PRZEZ RODZINĘ. NA PODSTAWIE PLANU PRACY OPRACOWANEGO WSPÓLNIE Z RODZINĄ I SKONSULTOWANEGO Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM ASYSTENT M.IN.:

     • udziela rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
     • wspiera aktywność społeczną rodziny
     • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych

     POMOC PSYCHOLOGICZNA, GDZIE DO GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PSYCHOLOGA WPWD „DZIUPLA” NALEŻĄ:

     • wspieranie i terapia dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych doświadczeń (takich jak: przemoc w rodzinie, poważna choroba lub śmierć bliskich, przemoc seksualna, rozstanie rodziców)
     • wspieranie i terapia dorosłych ofiar przemocy w rodzinie
     • terapia rodzinna
     • psychoedukacja rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych, komunikacji interpersonalnej, problemów wychowawczych, przemocy, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji

     ZADANIA PEDAGOGA RODZINY.

      

     WYCHOWYWANIE

     KSZTAŁCENIE

     OPIEKA

     • pomoc rodzinie
      w radzeniu sobie
      z emocjami

     • ukierunkowanie
      na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój duchowy

     • indywidualna praca
      z dzieckiem

     • praca z rodzicem nad poprawą umiejętności rodzicielskich

      

     • stały kontakt ze szkołą

     • pomoc w odrabianiu zadań domowych

     • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

     • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne

      

     • diagnoza środowiska rodziny

     • praca również
      w miejscu pobytu dziecka

     • współpraca
      z asystentami rodziny, psychologami, logopedami itp.

     • praca nie tylko z dzieckiem, ale również
      z jego rodzicami/opiekunami

      

     KONTAKT:

      ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski, telefony: 32 4564364, 723 550 755 e-mail:  dziupla@wodzislaw-slaski.pl

   • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

   •  

    W kwietniu 2021 roku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy BEZPŁATNE porady dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ.   

    Kto znajdzie tu pomoc?

    W  ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.  O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykający się  z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dzieci i młodzieży.

    Co oferuje ośrodek?

    Ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udzielane są porady:

    Ponadto oferowane są:

    Wizyty domowe – nowość!

    Nowością modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są wizyty domowe, które w ramach naszego ośrodka obejmą:

    Kontakt z Ośrodkiem:

    tel.: 512-977-093 – Wodzisław Śl., ul. Świętego Wawrzyńca 3a

    • psychologiczno-diagnostyczne, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.

    • psychologiczne stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

    • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)

    • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).

    • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).

    • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.

    • porady diagnostyczne,

    • porady terapeutyczne,

    • porady psychologiczne.

   • Platforma wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

   • Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców, która powstała w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest dostępna pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

    Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

    Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

    Materiały zamieszczone na platformie kierowane są do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).