• Drodzy Rodzice przedszkolaków!

   • Co roku okres wiosenny  to dla rodziców najstarszych grup przedszkolnych czas podejmowania decyzji o wyborze miejsca, w którym dziecko  realizować będzie następny etap swojej edukacji czyli WYBÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  Wybór ten nie powinien być dziełem przypadku, w końcu chodzi o istotną podstawę edukacji, która otworzy Państwa dziecku drogę do dalszego kształcenia.
    Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ, opartą na EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ, ofertą edukacyjną Dziesiątki. Założenia nowego "otwarcia" szkoły w roku szkolnym 2021/2022 prezentujemy w medialnej "pigułce" jednak zdając sobie sprawę, że możecie mieć Państwo pytania ZAPRASZAMY indywidualnie, lub w małych grupach, DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO. Wystarczy telefonicznie (tel. (32) 456 5450) umówić termin spotkania z dyrektorem szkoły, a my przygotujemy spotkanie z Państwem i chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Dane kontaktowe można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakłądce "KONTAKT"   
    POZNAJCIE NAS! DZIESIĄTKA? strzał w DYCHĘ!      

   • Informacje dla rodziców

   • Wzorem lat ubiegłych nabór uczniów do klas I odbędzie się z wykorzystaniem platformy elektronicznej Vulcan.

    Logowanie do platformy elektronicznej będzie możliwe od 15.03.2021 r. (od godziny 8:00) 

    "kliknij" tutaj: WITRYNA NABOROWA VULCAN

    Nabór do szkół podstawowych:

    Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

    Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni formularz zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

    W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

    Przyjmowanie do klasy I.

    Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci:

    • 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/35/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r.:

    Lp.

    Nazwa kryterium

    Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

    Liczba punktów

    1.

    Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Wodzisław Śląski

    oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

    64 pkt

    2.

    Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie

    oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

    32 pkt

    3.

    Wielodzietność rodziny kandydata

    oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

    16 pkt

    4.

    Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie

    oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

    8 pkt

    5.

    Niepełnosprawność kandydata

    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

    4 pkt

    6.

    Objęcie kandydata pieczą zastępczą

    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

    2 pkt

     

    Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

    Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność będą mogli ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

    TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ NABORÓW DO KLAS SPORTOWYCH i DWUJĘZYCZNYCH.

    • OD 15.03.2021 (godz. 8:00)  DO 29.03.2021 (godz. 15:00)
    1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe.
    3. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (w której obowiązuje predyspozycji językowych) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe
    • OD 30.03.2021 r. DO 02.04.2021 r.
    1. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe oraz przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe.
    • 7.04.2021 godz. 13:00
    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.
    • OD 15.03.2021 r. do 15.04.2021 r.
    1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (do 28.06.2021 r. dot. oddziałów dwujęzycznych)
    • 19.04.2021 r. godz. 13:00
    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).
    • DO 23.04.2021 r. do godz. 15:00
    1. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).
    • 26.04.2021 r. godz. 13:00
    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).

     

    • DO 26.04.2021 r.
    1. Procedura odwoławcza

     

    • 28.06.2021 r. godz. 13:00
    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

     

    • DO 01.07.2021 r. godz. 15:00
    1. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

     

    • 02.07.2021 r. godz. 13:00
    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

     

    • OD 02.07.2021 r.
    1. Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.
     
    TERMINY POSTĘPOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:
     

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Terminy postępowania uzupełniającego

    1a.

    Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    od 24.05.2021 r.

    godz. 8.00

     

    do 04.06.2021 r.

    godz. 15.00

    1b.

    Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe.

    1c.

    Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (w której obowiązuje predyspozycji językowych) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe

    2.

    Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

    od 07.06.2021 r.

    do 10.06.2021 r.

    3.

    Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe.

    od 07.06.2021 r.

    do 10.06.2021 r.

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

    11.06.2021 r.

    godz. 13.00

    5.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    24.05.2021 r.

    18.06.2021 r.

    (do 28.06.2021 r.

    dot. oddziałów dwujęzycznych)

    6.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).

    21.06.2021 r.

    godz. 13.00

    7.

    Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych)..

    do 24.06.2021 r.

    godz. 15.00

    8.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy oddziałów dwujęzycznych).

    25.06.2021 r.

    godz. 13.00

    9.

    Procedura odwoławcza

    od 25.06.2021 r.

    10.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

    28.06.2021 r.

    godz. 13.00

    11.

    Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

    do 01.07.2021 r.

    do godz. 15.00

    12.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

    02.07.2021 r.

    godz. 13.00

    13.

    Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

    od 02.07.2021 r.