• Pedagog szkolny.

   • Obowiązki pedagoga szkolnego pełni: p. Monika Mendrela 

    ZADANIA

    • konsultacje pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli 

    • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych 

    • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce oraz  z zaburzeniami zachowania, 

    • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego szkoły "Kolorowy Świat", 

    • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

    • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Strażą Miejską, Prokuraturą, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, 

    • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

     

    GODZINY PRACY M. Mendrela:

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    7:45 - 11:00 7:00 - 11:30 10:45 - 15:45

    10:45 - 15:45

    11:15 - 15:30

     

     

   • Psycholog szkolny

   • Obowiązki psychologa szkolnego pełni p. Wioletta Kuśmierczyk.
     

    ZADANIA: 

    • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
    • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
    • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
    • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
    • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    • pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

    • Dyrekcją szkoły
    • Rodzicami
    • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
    • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
    • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
    • Poradniami specjalistycznymi
    • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

     

    W związku z prowadzonymi przez psychologa stałymi zajęciami dla uczniów w ramach pełnionych dyżurów należy wcześniej umówić wizytę za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub sekretariatu szkoły. 

    GODZINY PRACY

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

    7:20 - 8:50

    7:20 - 8:50

    7:20 - 7:50

    9:50 - 11:50

    12:40 - 14:40

    7:20 - 7:50

    10:45 - 12:15

     

    7:20 - 8:50

   • Pedagog specjalny

   • Obowiązki pedagoga specjalnego pełni p. Gizela Żmijewska-Stec

    Zadania pedagoga specjalnego:

    1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

    a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),

    b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

    c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

    d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

    2) współpraca z zespołem, do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

    a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

    c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

    d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

    4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

    5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

    6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Obecność pedagoga specjalnego w szkole (w celu umówiena wizyty prosimy o kontakt poprzez dziennik LIBRUS):

    Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek

    8:00 - 8:30

    9:00 - 12:00

    16:00 - 16:30

    9:00 - 11:00

    8:00 - 8:30

    8:00 - 12:00

     

   • Logopeda

   • Obowiązki logopedy pełni p. Gizela Żmijewska-Stec. 

     

    Główne zadania logopedy szkolnego:

    • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
    • diagnozowanie logopedyczne,
    • organizowanie pomocy logopedycznej,
    • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
    • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

    Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczają uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, którzy zostali wyłonieniu po przesiewowym badaniu logopedycznym przeprowadzonym przez logopedę szkolnego.

    Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami.

    Poniedziałek Wtorek   Środa Czwartek   Piątek

     

     

    7:00 - 9:00 7:00 - 9:00