• PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA i WYDAWANIA OPINII O UCZNIU OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim.

     (Procedura opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej działający w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisłaiu Śląskim.)

      

     1. Opinia o uczniu szkoły przygotowywana jest przez wychowawcę klasy bądź szkolnego specjalistę lub w ich porozumieniu tylko i wyłącznie w oparciu o poniższą procedurę.
     2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę:
     • Rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
     • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej.
     • Sądu Rejonowego, Sądu dla Nieletnich w tym kuratorów sądowych.
     • Innych instytucji, których zakres działania uprawnia do wnioskowania o wydanie opinii (w tym: Policja, Prokuratura, OPS).
     1. Wzór wniosku rodzica/opiekuna prawnego o wydanie opinii o uczniu stanowi załącznik do niniejszej procedury.
     2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zawarcia we wniosku o wydanie opinii, celu w jakim opinia ma być wydana.
     3. W opinii umieszcza się informacje o jakie wnosi wnioskodawca, zgodne ze stanem faktycznym, takie, na które wychowawca bądź specjalista maja potwierdzenie w swojej dokumentacji oraz uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę. 
     4. Opinie przygotowuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez szkołę pisemnego wniosku o jej sporządzenie.
     5. Opinia zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla wnioskującego i jednej pozostawianej w dokumentacji szkoły. Rodzic/opiekun prawny potwierdza odbiór opinii na kopii pozostającej w dokumentacji szkoły. 
     6. Opinie sporządzane na wniosek Sądu Rodzinnego lub innych instytucji uprawnionych wysyłane są bezpośrednio do tych organów.      
    • Załącznik do procedury.