• Certyfikaty i wyróżnienia nadane szkole.

   • Jako szkoła aktywnie uczestniczymy w akcjach i programach ogólnopolskich. Uczestnictwo w nich daje nam nie tylko satysfakcję i frajdę z podejmowanych wyzwań i działań, ale pozwala też zdobywać dowody świadczące o tym, że działaność szkoły jest zauważna i doceniana przez niezależne instytucje i organizacje zewnętrzne.  

     

   • Z kulturą mi do twarzy!

   • Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).Celem projektu jest Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Cele szczegółowe: - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki. 

 • CERETYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

   

   • SZKOŁA Z KLASĄ

   • Akcja Szkoła z klasą ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.

    W roku szkolnym 2004/2005, w akcji Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej  pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymaliśmy tytuł "SZKOŁA Z KLASĄ"  czyli szkoły która:

    •  dobrze uczy każdego ucznia
    •  Ocenia sprawiedliwie
    •  uczy myśleć i rozumieć świat
    •  rozwija społecznie
    • pomaga uwierzyć w siebie 
    • przygotowuje do przyszłości  
      
   • Zachowaj Trzeźwy Umysł

   • Nie mogło nas zabraknąć w X edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Po raz czwarty kampanię honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Ponadto honorowym patronatem kampanię objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

    Kampania adresowana była głównie do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców oraz nauczycieli, a także kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Jej Celem było propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia, sportu jako alternatywy wobec przemocy czy sięgania po używki pod postacią  alkoholu, narkotyków oraz wyrobów tytoniowych.

    Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kampanii otzrymaliśmy w roku szkolnym 2010/2011. 

   • Przyjazna Szkoła 

   • W roku szkolnym 2012/2013 otrzymaliśmy tytuł: 

    "PRZYJAZNA SZKOŁA"  czyli szkoła, w której panują: "przyjazna atmosfera oraz warunki do rozwoju dla uczniów i nauczycieli" 


   • Medal ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZYRODY i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA.  

   • 15 kwietnia 2013 roku nasza Szkoła została doceniona za działalność proekologiczną. Za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska Przewodniczący Komisji Odznaczeń Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody i Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody odznaczyli "Dziesiątkę" medalem honorowym.   

     

   • Europejskie Słoneczne Dni.

   • W dniach 1-19 maja 2013r. odbyły się po raz trzeci w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni. Była to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem była ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych

    Jako szkoła znana ze swoich proekologicznych działań z entuzjazmem zgłosiliśmy udział w obchodach. Nasze zaangażowanie zostało docenione i otrzymaliśmy Certyfikat Organizatora kampanii "Europejskie Sloneczne Dni". Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej był Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem był European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania ekologiczna została objęta Honorowym Patronatem Minister Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Marka Woszczyka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  Bożenę Lublińską-Kasprzak, Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.  

   • Wiarygodna Szkoła Podstawowa.

   • Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa, wyróżnia te placówki, które przede wszystkim spełniają standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną,a także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

    Program  powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Wizytówka Szkoły na stronie jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

    W roku szkolnym 2013/2014 "Dziesiątka" zdobyła i ten certyfikat. 
     

   • Klub Bezpiecznego Puchatka

   • Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji. W programie wzięło już udział łącznie niemal 2 miliony dzieci.

    Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. 

    Nasze "Pierwszaki" oczywiście też uczestniczą w akcji. W latach 2013/2014 oraz 2014/2015 otrzymaliśmy stosowne certyfikaty potwierdzające.   

   • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE

   • "Dziesiątka" laureatem specjalnej edycji konkursu #OSEwyzwanie

   • #OSEWyzwanie to konkurs dla szkół, który organizowany był wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu.

    800 mobilnych pracowni multimedialnych składających się z 16 laptopów każda – to nagrody, które można było zdobyć w konkursie #OSEWyzwanie. Nie przegapiliśmy takiej okazji! Zadania konkursowe uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Hanny Gadaj i Anety Żok-Tomali, wypełniali z pasją i zaangażowaniem no i... STAŁO SIĘ.  Na oficjalnym podsumowaniu konkursu OSEwyzwanie - OSERegio 15 listopada 2019 r. w Częstochowie zostaliśmy jako jedyna szkoła miejska z Wodzisławia Śląskiego wyróżnieni i nagrodzeni mobilną pracownią multimedialną.  Pracownia według informacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ma dotrzeć do "Dziesiątki" do końca roku szkolnego 2019/2020. 

     

     

   • Szkoła Kreatywności i Innowacji 2020

   • Sukces naszej drużyny w miejskim Festiwalu Kreatywności oraz awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności  Destination Imagination został potwierdzony kolejnym certyfikatem. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli oraz trenerów kreatywności nasza szkoła została wyróżniona tytułem  Szkoły Kreatywności i Innowacji 2020.

   • Pomagamy dzieciom w Kenii

   • Organizacja Maryland Academy & Community Centre z Kenii wyróżniła naszą szkołę Certyfikatem współpracy z International Humanitarian Organization Face to Face. Wyróżnienie to było efektem zaangażowania się uczniów i nauczycieli SP10 w program edukacyjno humanitarny „Face to Face”. W ciągu oststnich dwóch lat  nasi uczniowie pod kierunkiem Eweliny Grzybek - nauczycielki języka angielskiego mieli okazję spotykać się, za pośrednictwem łączy internetowych, z uczniami w Kenii, oraz dzięki prowadzonym zbiórkom i kwestom wspierali finansowo powroty do szkoły uzdolnionych, osieroconych uczniów z tego kraju.