• Biathlon w czasie pandemii.

      W trakcie pandemii koronawirusa bardzo trudno trenować i utrzymywać rygor treningowy jednak biathloniści z naszych klas sportowych udowadniają, że nawet w tak trudnych okolicznościach można realizować plan treningowy w celu utrzymania kondycji fizycznej. Fotorelacja z „domowych” i terenowych treningów naszych sportowców potwierdza regułę - dla chcącego nie ma nic trudnego. Wytrwałym sportowcom gratulujemy samozaparcia i samodyscypliny! Szczególne zaś podziękowania należą się też tym rodzicom, którzy wspierają i angażują się w sportowe pasje swoich dzieci. Bez ich pomocy z całą pewnością byłoby trudniej. Wszystkim zatem: BRAWO WY!    

     • W czasie pandemii dzieci...się nie nudzą!

      Czas epidemii jest dla nas trudny, bo żyjemy w dużym obciążeniu. Z jednej strony obawiamy się, że zachorujemy lub ktoś z naszych bliskich zachoruje. Z drugiej strony boimy się, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Do tego dochodzi izolacja i różne ograniczenia, na dłuższą metę uciążliwe. Jak sobie z tym wszystkim radzić na co dzień?

     • Lapbook dobry na...matematykę!

      Ciekawe zajęcia w dobie nauki zdalnej zaproponowała swoim uczniom pani Małgorzata Wieczorek. W ramach lekcji matematyki uczniowie mieli za zadanie „skonstruować” Lapbooka. Pewnie nie wszyscy wiedzą cóż to takiego więc wyjaśniamy - Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.

      Lapbook ma też tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Co może zawierać lapbook? Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco. Do czego służy labook? Lapbook może pomagać w nauce. Służy także do zabawy dla kreatywnych dzieci. Często stanowi także niezastąpioną pomoc dydaktyczną przy lekturze lektur czy nauce nowych terminów. Jak już wspomnieliśmy tym razem lapbooki miały dotyczyć matematyki. Uczniowie, swobodnie wybierając tematykę skonstruowali wiele ciekawych „urządzeń”, w których zawarli definicje, wzory, ciekawostki i zadania. W przygotowanych lapbookach spotkać możemy więc działania matematyczne, geometrię, ułamki a nawet wyrażenia algebraiczne. Prace naszych uczniów miały być elementem szkolnego święta matematyki ale w związku z pandemią zmianie uległa forma ich prezentacji - można je podziwiać w galerii internetowej na nasze szkolnej stronie internetowej.

    • Lapbook dobry na...matematykę!
     • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?

      W związku z informacjami zamieszczonymi na stronach Mimnistrestwa Edukacji informujemy, że wymienione w komunikatach MEN formy zajęć bezpośrednich z uczniami na terenie szkoły będziemy uruchamiać najwcześniej od 25 maja 2020 r. Decyzja o opóźnieniu podyktowana jest przede wszystkim sytuacją epidemiczną panującą w naszym regionie i utrzymującą się ciągle wysoką liczbą nowych zakażeń COVID 19. Informujemy rónież, że żadna z proponowanych form zajęć bezpośrednich NIE ZASTĘPUJE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH ZDALNIE a jedynie jest ich uzupełnieniem czy rozszerzeniem oraz, że proponowane w dalszej częśći artykułu daty mogą się zmienić w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji epidemicznej.     

      Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

      Od poniedziałku, 25 maja br. przywrócimy zatem możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W niezmienionej formie - a więc zdalnie pozostaną zajęcia nauczania indywidualnego.

      Po rozpoznaniu przez wychowawców liczby uczniów chętnych do udziału w tych zajęciach  przygotowany zostanie w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami harmonogram tych zajęć tak by nie kolidował z zajęciami prowadzonymi zdalnie. W związku z z tym rodziców prosimy o kontakt w wychowawcami aby zgłośić chęć udziału w zajęciach   

       

      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwoścą prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III 

      Od poniedziałku, 25 maja br. będzie też możiwość skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Ta forma przygotowana jest głównie z myślą o rodzicach pracujących lub chcących wrócić do pracy.  Oznacza to, że dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki ze względów zawodowych, będa mogli skorzystać ze świetlicy szkolnej. Te dzieci będą też mogły uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli jednak z zastrzeżeniem, że mogą to być zajęcia prowadzone w grupach rocznikowych, a więc w grupach składających się z dzieci tego samego rocznika ale nie koniecznie z tej samej klasy. Oczywiście dla uczniów pozostających w domach w dalszym ciągu prowadzone będą zajęcia w formie zdalnej.

      Również i w tym przypadku prosimy rodziców o zgłaszanie wychowawcom zainteresowania tą formą zajęć. Po rozpoznaniu "zapotrzebowania" przygotujemy harmonogram pracy świetlicy i zaplanujemy zajęcia dydaktyczne.      

      Organizacja konsultacji z uczniami

      Od 25 maja br. chemy umożliwić też uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach do 4 osób.

      Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i będą w pierwszej kolejności prowadzone z przedmiotów zdawanych na egzaminach ósmoklasisty. W miarę potrzeb oraz możliwości organizacyjnych postaramy się również zorganizować konsultacje z innych przedmiotów. Ideą tych zajęć jest aby uczniowie milei możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji o zainteresoaniu i chęci udziału uczniów w konsultacjach. Gdy poznamy skalę zaintersowania ustalimy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi wymiar godzinowy tych konsultacji, ich harmonogram oraz organizację.  

       

      Wszystkie zaproponowane zajęcia oczywiście organizowane będa w rygorze sanitarnym oraz organizacyjnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji. Rygory te to:

      • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk bezpośrednio przed wejściem do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły.
      • Obowiązkowe noszeniu maseczki (lub przyłbicy) w trakcie pobytu w szkole.
      • Obowiązkowy pomiar temperatury ciała przychodzących (w związku z powyższym wymagana będzie zgoda na dokonywanie takiego pomiaru).
      • Zachowanie dystansu minimum 2 metrów pomiędzy uczniem i prowadzącym nauczycielem.
      • Wietrzenie sal oraz dezynfekowanie stanowisk pracy każdorazowo po zakończeniu zajęć. 
      • Biorąc pod uwagę rozmiary naszych sal lekcyjnych zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III będą mogły być prowadzone przy udziale maksimum 11 uczniów + nauczyciel i stale w jednej sali.
      • Usunięcie z sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. W salach tych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 m(1 uczeń - 1 ławka szkolna).
      • Uczeń zobowiązany będzie posiadać własne przybory i podręczniki, ki  nie będzie mógł wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami. 
      • Przerwy dla grupy będą  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędzać będzie przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Organizacja pracy i koordynacja zajęć oraz przerw będzie taka by utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw i zajęć).
      • Nie będzie wyjść poza teren szkoły.
      • Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Godziny pracy świetlicy wynikać będą z informacji zebranych od rodziców.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do "strefy rodzica" z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczeniowie zdrowi - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą rodzice/opiekunowie uczniów przebywających w szkole stale przebywają w zasięgu telefonu i odpowiadają na kontakt szkoły.
      • Jeżeli dziecko lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany od grupy w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku ucznia niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania go ze szkoły.
    • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?
     • Znamy kolejne etapy funkcjonowania szkół.

      Na stronach Ministerstwa Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach ukazały się informacje po dzisiajeszej konferencji Premiera oraz Ministra Edukacji. Opublikowany został harmonogram kolejnych etapów poworotu do "normalności" w szkołach. Harmonogram ten ma harakter ogólnopolski pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją pandemiczną na Śląsku nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w odniesieniu do naszego regionu.

     • Konkursy literackie rozstrzygnięte.

      23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna kierowana przez p. Alinę Kowol zaproponowała uczniom naszej szkoły krótkie spotkania z literaturą i udział w konkursach literackich zorganizowanych dla poszczególnych grup wiekowych. 8 maja minął termin nadsyłania odpowiedzi więc po ich przeanalizowaniu i ocenie ustalona została  lista laureatów. ​​​​​​​

      W grupie klas I-II wyrożnieni zostali:  Anna Wrzeszcz z klasy 1A oraz z tej samej klasy uczeń - Patryk Dziwoki. W klasach III-VI wyróżniono Franciszka Fibica z klasy IIIB oraz Piotra Wrzeszcza z klasy IVA. W grupie uczniów klas V-VI laureatami zostali: Ismena Wutke z VA, Milena Paliga z VC oraz Karol Konsek z VIA. Wśród nasjtarszych uczestników konkursu czyli uczniów klas VII-VIII na wyróżnienie zasłużyli: Sylwia Kubica z klasy VIIIB, Liwia Piliszek i Wiktoria Wywioł - obie z  klasy VIIA oraz Patrycja Szeremeta uczennica klasy VIIB.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie natomiast wyróżnionym gratulujemy sukcesu i informujemy, że nagrody - oczywiście książkowe zostaną Wam  wręczone w pierwszym możliwym terminie.

    • Konkursy literackie rozstrzygnięte.
     • Wykorzystaj czas!

      Uczniowie klas szóstych pokazali, że dzisiejsza młodzież niekoniecznie trzyma w rękach tylko telefon, ale nadal jest ciekawa świata literatury. Swoje fascynacje książką udokumentowali na zdjęciach, które są dostępne w galerii Wykorzystaj czas!.

      Udostępnione przez nich zdjęcia są zachętą dla rówieśników, aby zechcieli siegnąć po książki. "Akcja książki pozostaje jeszcze długo w myślach czytelnika" - stwierdza uczennica klasy 6a

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Ministerstwo Edukacji właśnie ogłosiło nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Informacje  podane w komunikacie to co prawda dopiero projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ale warto się z proponowanymi termianami zapoznac już dzisiaj. Więcej informacji w zakładce: Ósmoklasiści

    • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
     • Taka lekcja... czyli jak się bawią na muzyce?

      Kolejne dni nauki zdalnej w "Dziesiątce" i kolejne wyzwanie. Tym razem na lekcji muzyki uczniowie "stawili" czoła kultowej piosence wykonywanej w oryginale przez Jerzego Stuhra w trakcie Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1977.

      Uczniami z dystansem do siebie oraz z poczuciem humoru, którym „rzuciło się na uszy” są: znana już z naszej szkolnej telewizji Ala z VII A, z tej samej klasy Grzegorz oraz Kacper z VIA i przesympatyczna Nikola z IB. BRAWO WY!

     • Raport z "placu budowy".

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Remont boiska trwa! .

      Ekipa remontująca nasze boisko wielofunkcyjne dotrzymuje składanych obietnic. Remont trwa pełną parą i wszystko wskazuje na to, że zostanie ukończony przed terminem. Zamontowany został już piłkochwyt, usunięte zostały zniszczone fragmenty nawierzchni starego boiska oraz uzupełnione  wyrwy i ubytki.  Teraz trwają prace przygotowawcze do natrysku nowej nawierzchni, po którym przyjdzie kolej na malowanie linii boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.      

    • Raport z "placu budowy".
     • Sukces w konkursie plastycznym!

      Wydawnictwo Media Rodzina było organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem KOSMOS. W konkursie tym wystartowała z sukcesem nasza uczennica - Marta Musik z klasy IIIB. Miło nam poinformować, że Marta została LAUREATKĄ tego konkursu. Artystce gratulujemy sukcesu. BRAWO MARTYNA!

     • Zostań Pomocnikiem Ziemi!

      Mimo trwającej pandemii społeczność „Dziesiątki” nie rezygnuje z obchodów ważnych dla Świata dni. Nie inaczej jest i tym razem. 22 kwietnia w światowym kalendarzu mamy Dzień Ziemi - to symboliczna data i międzynarodowe święto, które pierwszy raz w  historii odbyło się 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. 20 lat później zorganizowano pierwszy Międzynarodowy Dzień Ziemi.  Dzień ten przypomina nam o tym, że walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do niej.  Dlatego Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 dni (w tym roku nawet 366 - rok przestępny) mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi. W 2020 roku z racji światowej pandemii koronawirusa, obchody tego święta całkowicie musiały się przenieść do świata online. Choć tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, cel pozostaje ten sam: zmobilizować świat do walki o zmianę klimatu, aby działalność człowieka nie przyczyniała się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

      Elementem obchodów święta w naszej szkole jest „gra” online pod tytułem „Chora planeta” Nasze nauczycielki - p. Zuzanna Konsek, p. Izabela Pradelok oraz p. Hanna Gadaj zapraszają do uczestnictwa. Osoby, które rozwiążą wszystkie zadania otrzymają certyfikat Pomocnika Ziemi oraz…. więcej po rozwiązaniu zadań. 

      Link do gry: 

    • Zostań Pomocnikiem Ziemi!
     • Podziel się swoją codziennością...

      "Jak spędzasz czas w okresie kwarantanny? Podziel się swoją codziennością.Bądź inspiracją dla rówieśników." To wyzwanie, które zostało postawione przed uczniami "Dziesiątki". Jako pierwsza podjęła je Alicja Strączek z klasy 7a Wielki szacunek dla Ali. Jej odwaga, kreatywność a zarazem determinacja zasługują na uznanie. Ala nie tylko udowodniła, że można rozwijać swoje pasje pozostając w domu, ale pokazała, jak pięknie potrafi pracować z kamerą. Wielkie brawa! Film można zobaczyć na naszym szkolnym kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5JBVU6hz7Ps

     • Matematyka i Wielkanoc - da się!

      Przed Świętami Wielkanocnymi nasza nauczycielka matematyki - p. Hania zaprosiła swoich uczniów do zabawy matematyką. Ideą było połączenie w sposób kreatywny matematyki z Wielkanocą. Korzystając z możliwości techniki origami uczniowie mieli wykonać jedno z trzech zaproponowanych zadań: ułożenie świątecznego wzoru z Jajka Kolumba, wykonanie techniką origami zajączka wielkanocnego, wykonanie jajka świątecznego techniką matematycznego origami. Efekty swoich prac uczniowie udokumentowali fotograficznie.        

      Co wiemy o origami?  Sztuka orgiami znana jest od dawien dawna. Narodziła się około roku 700 w Chinach, ale rozwinęła się w Japonii, przez co kojarzona jest właśnie z krajem kwitnącej wiśni. Początkowo z origami tworzono dekoracje na ceremonie religijne, jednak po opanowaniu przez Japończyków technik wytwarzania papieru, nastąpiło przemianowanie na sztukę świecką, związaną z przyjemnością i zabawą. Obserwowano naturę, a następnie starano się odzwierciedlać tę rzeczywistość. We współczesnej Japonii origami jest jednym z elementów wychowania dzieci. Warto pamiętać, iż ta japońska sztuka nie cechuje się tylko walorami estetycznymi, ale także ma ciekawą stronę matematyczną. Zapewne prekursorzy nie przewidzieli zastosowania origami w tej dziedzinie nauki, jednak rozwój cywilizacji i zainteresowań społeczeństwa spowodował właśnie zmianę postrzegania origami. Składanie papieru staje się okazją, by w sposób empiryczny, ciekawy i zabawny poznawać tajniki Królowej Nauk. Z kwadratowego bądź prostokątnego arkusza papieru dość łatwo można otrzymać trójkąty foremne, kwadraty, sześciokąty, ośmiokąty. Zawodowcy idą nawet o krok dalej, od pięciokąta foremnego, poprzez kolejne wielościany i tak odkrywają świat brył platońskich. 

     • ZERO WASTE czyli...życie bezodpadowe.

      W trudnych czasach kwarantanny i "szalejącego" koronawirusa uczniowie „Dziesiątki” nie zapominają o ekologii. Impulsem do działania stały się nadchodzące Święta Wielkanocne. Uczniowie klas I-III oraz IV - VIII, stosując zasadę ZERO WASTE (zero odpadów), postanowili przygotować ozdoby świąteczne wykorzystując do tego celu surowce wtórne, odpady i zużyte opakowania. W ruch poszły słoiki, sznurki, rolki po papierze toaletowym, wytłoczki po jajkach i tym podobne „materiały”, które w rękach kreatywnych uczniów naszej szkoły, i w połączeniu z barwionymi naturalnymi barwnikami np. z łusek cebuli, soku z buraka czy czerwonej kapusty jajkami szybko stały się niebanalnymi, pięknymi ozdobami. Przyjemne z pożytecznym! Brawo!​​​​​​​​​​​​​​

     • Wiosna na parapecie.

      Z okazji pierwszego Dnia Wiosny - 21 marca cała społeczność szkolna dostała zaproszenie do wzięcia udziału w akcji „Wiosna na parapecie”. Wyzwaniem było stworzenie wiosennego ogródka warzywnego lub kwiatowego. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. 

      Ze względu na czas kwarantanny, bez wychodzenia z domu, uczniowie zakładali hodowle roślin np. z nasion i cebulek . Po około dwóch tygodniach poczuliśmy zapach wiosny, oglądając efekty ich pracy. W donicach rosła cebula, szczypiorek, rzeżucha, rzodkiewka, pietruszka. U niektórych kwitły bratki, kiełkowały nasiona fasoli, wyrastały rośliny pomidorów i inne. Akcja przerosła nasze oczekiwania, gdyż ilość nadesłanych zdjęć z prowadzonych hodowli była ogromna. Na podstawie większości z nich został wykonany filmik, na którym można oglądać, co hodowali nasi milusińscy.

     • E-szkoła na YouTube!

      16 marca ruszyły zajęcia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inicjatywa powstała w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i jest realizowana pod patronatem marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego - pana Piotra Całbeckiego. Zajęcia nadawane są równocześnie w dwóch studiach w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

     • Kolejne restrykcje w związku z pandemią

      Uwaga! Rząd wprowadził nowe, bardziej restrykcyjne zasady wychodzenia z domu. Wszystko po to aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Wśród wielu nowych obostrzeń znalazł się również zapis, który bezpośrednio dotyczy wszystkich uczniów.  Od dzisiaj obowiązuje zakaz wyjścia z domu bez opieki dorosłych dla wszystkich poniżej 18 roku życia.   

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie ukazał się komunikat o planowanym egzaminie próbnym ósmoklasistów. Egzamin przeprowadzony zostanie w dniach  od 30 marca do 1 kwietnia bieżącego roku, a w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną będzie zdalny czyli odbywać się będzie w domach uczniów.

      Aby do niego przystąpić zainteresowani uczniowie będą musieli pobrać arkusze i materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań  na  rozumienie  ze  słuchu  w arkuszach  z  języków  obcych nowożytnych, ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej(www.cke.gov.pl) lub ze  strony okręgowej komisji egzaminacyjnej w Jaworznie (http://www.oke.jaworzno.pl/www2/) w  następujących terminach:

      30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski

      31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka

      1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

      W materiałach znajdziecie zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i  te  dostosowane do potrzeb uczniów  z niepełnosprawnościami.  

      Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej EGZAMIN TEN jest DOBROWOLNY.  Zachęcamy jednak aby, w sytuacji kiedy macie możliwość, przystąpić do egzaminu.   

      Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu powinni przede wszystkim zgłosić taką chęć nauczycielowi uczącemu dany przedmiot egzaminacyjny a później postępować według poniższej instrukcji:

      1. Pobieracie materiały ze stron Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w dniu wyznaczonym dla konkretnego przedmiotu.
      2. Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązujecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie
      3. Zapisujecie swoje rozwiązania w ustalonej wcześniej z nauczycielem formie,  np. w  odrębnie  stworzonym  pliku  w  edytorze  tekstów,  numerując  kolejno  rozwiązywane zadania; na wydruku (jeśli macie w domu drukarkę); korzystając z zeszytu rozwiązań, który  będzie zamieszczony  na stronie razem z arkuszem (plik  edytowalny,  w którym  odpowiedzi  będzie  można  zapisać  komputerowo  albo odręcznie - po wydrukowaniu); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
      4. Swoje rozwiązania przesyłacie do nauczyciela uczącego danego przedmiotu  (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.)
      5. Nauczyciele,  korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań  (otrzymają je po 8 kwietnia) sprawdzą Wasze odpowiedzi i przekażą Wam informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line - indywidualnego albo z grupą; w  postaci  komentarzy  w  pliku  -  w  przypadku,  jeśli przesłałailiście odpowiedzi w  pliku edytowalnym.

      Udział w  próbnym egzaminie ósmoklasisty,  przypomnę raz jeszcze, jest DOBROWOLNY!.  Jeśli jednak zechcecie przystąpić to proponuję, aby został on przeprowadzony  w  WARUNKACH ZBLIŻONYCH  do  obowiązujących podczas właściwego egzaminu to znaczy zgodnie z obowiązującym Was czasem wykonania zadań zawartych w arkuszach i  SAMODZIELNE. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Wad -  odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym. Udział w nim da Wam kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie. Zmierzenie się z zadaniami egzaminu pozwoli Wam również zidentyfikować wiadomości i umiejętności,  które  już opanowaliście  w  stopniu  zadowalającym,  oraz  wiadomości i umiejętności,  które wymagają jeszcze doskonalenia. Uzyskany wynik NIE BĘDZIE PODLEGAŁ OCENIE więc ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! Tym z Was, którzy zdecydują się przystąpić już teraz GRATULUJEMY DECYZJI i ŻYCZYMY POWODZENIA.

     • Nabór do szkół ponadpodstawowych!

      Uwaga ósmoklasiści! Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do obejrzenia filmu informacyjno-instruktażowego odnośnie naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego.

     • Remont boiska "Dziesiątki" FAKTEM!

      W "trudnych czasach" są jednak i takie wiadomości, które napawają radością i optymizmem. Długo wyczekiwany remont naszego, wysłużonego już boiska, został ostatecznie potwierdzony.

      Po pozytywnym rozpatrzeniu przez władze miasta wniosku dyrektora szkoły o remont nawierzchni naszego boiska wielofunkcyjnego i przejściu procedur związanych z wyborem wykonawcy przyszedł wreszcie czas na podpisanie stosownych dokumentów. Wczoraj, w budynku szkoły, doszło do podpisania umowy z właścicielem firmy remontowej z Rudy Śląskiej i...KLAMKA ZAPADŁA! Gdy tylko pogoda pozwoli ruszy oczekiwany remont. Jak zapewnia wykonawca "przy dobrej pogodzie skończymy pracę z całą pewnością jeszcze przed wakacjami". W planach remontowych jest nie tylko remont nawierzchni ale też reorganizacja funkcjonalności boiska tak by można było jednocześnie grać i w siatkówkę i koszykówkę. Boisko zyska też dodatkową funkcję -

     • UWAGA! od 25 marca reorganizujemy nauczanie zdalne.

       

       

      Dordzy Uczniowie, Szanowni Rodzice oraz Wy koleżanki i koledzy Nauczyciele. 

      Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (opublikowanym w piątek 20 marca) od 25 marca nauczanie zdalne przybierze formę ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH. Przed NAMI WSZYSTKIMI stanie trudne i zupełnie nowe zadanie, w którym nie będzie już tylko powtórek zrealizowanego wcześniej materiału, ale wprowadzać  będziemy też nowe treści wynikające z podstawy programowej. Zapewniam zwłaszcza Uczniów i ich Rodziców, że w tej trudnej rzeczywistości, w której wszyscy się znaleźliśmy, nauczyciele "Dziesiątki"  zrobią wszystko co w ich mocy, aby w  możliwie pełnym zakresie te podstawy zrealizować i udzielić wszelkiej możliwej pomocy zarówno Wam Uczniowie jak i Waszym Rodzicom.

      Mamy świadomość, jak trudne to będzie zadanie dla każdej ze stron. My, nauczyciele, musimy nauczyć się stosować zupełnie nowe techniki przekazu wiadomości, a Uczniowie, przy pomocy Rodziców, muszą nauczyć się jak z tak przekazywanych wiadomości skorzystać. To jasne - TRUDNOŚCI, ZWŁASZCZA NA POCZĄTKU, BĘDZIE WIELE. Jestem jednak przekonany, że przy wzajemnej wyrozumiałości i pomocy sprostamy zadaniu. Publikując ten post na stronie internetowej szkoły pragnę prosić: BĄDŹMY WYROZUMIALI, POMAGAJMY DZIECIOM ALE I SOBIE WZAJEMNIE, INFORMUJMY SIĘ O TRUDNOŚCIACH I PROBLEMACH, SZUKAJMY MOŻLIWE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ.  

      Obecnie pracujemy nad usystematyzowaniem i opracowaniem harmonogramu zajęć tak by z jednej strony, w możliwe pełnym zakresie, realizować podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów, a z drugiej nie obciążać nadmiernie dodatkowymi zadaniami i obowiązkami Was drodzy Uczniowie czy Waszych Rodziców. Pracujemy również nad dostosowaniem zakresu materiału do tych specyficznych warunków pracy. Postaramy się do środy (25 marca) dostarczyć poprzez Librusa możliwie najwięcej informacji o sposobie organizacji zajęć oraz możliwościach kontaktu z nauczycielami. 

      Życzę Wszystkim ZDROWIA i mimo wszystko SPOKOJU. Jestem przekonany, że przebrniemy przez ten trudny czas. DZIĘKUJĘ też Wszystkim zaangażowanym w to co zrobiliśmy do tej pory.   

      G. Korzeń   

    • UWAGA! od 25 marca reorganizujemy nauczanie zdalne.
     • #zespolkolorowychskarpetek

      ​​​​​​Mimo nietypowej sytuacji panującej w kraju nie zapomnieliśmy o blisko 60 tysiącach ludzi żyjących w Polsce z "modyfikacją" genetyczną. W dniu 21 marca, jak co roku, ubierając kolorowe skarpetki, okazaliśmy szacunek, tolerancję i akceptację dla osób z Zespołem Downa. ​​​

      Obchodząc ten dzień staramy się nie tylko wspierać osoby z Zespołem Downa ale i samemu dowiedzieć się jak najwięcej o tej przypadłości genetycznej. Czym zatem jest Zespół Downa? W dostępnej literaturze naukowej zespół ten określa się jako odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ta dodatkowa „informacja” właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi.

     • Ruszyły zapisy! Termin składania dokumentów PRZEDŁUŻONY!

      Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym 16 marca 2020 r. o godzinie 8:00 ruszają zapisy uczniów do klas I-szych na rok szkolny 2020/2021.   

      Przypominamy, że proces rekrutacji odbywa się TYLKO ZA POŚREDNICTWEM platformy elektronicznej Vulcan Pomimo zawieszenia działaności szkół, w związku z sytuacją epidemiologiczną, sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 10 czynny jest codziennie w godzinach 7:30 - 15:30. Wygenerowane w systemie rekrutacji wnioski można dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Informujemy również, że decyzją Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nabór uczniów do klas I-szych zostaje przedłużony do dnia 03.04.2020 r. 

     • E-Lekcje do wykorzystania!

      Olbrzymią popularnością cieszą sie obecnie w Polsce akcje: internetowa #zostanwdomu oraz facebook-owa bądź jak Kevin #zostanwdomu. Pomysłodawcy akcji zachęcają do pozostania w domu i dokumentowania swoich pomyslów jak zagospodarować ten czas pożytecznie i rodzinnie. Materiały filmowe i zdjęciowe opublikować można z hasztagiem #zostanwdomu. My mamy inną propozycję!

    • ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOLE!
     • ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOLE!

      ​​​​​​Decyzją Premiera RP, w związkuz z sytuacją epidemiologiczną, zawieszone zostają zajęcia szkolne od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie. ​​​​​​ W związku z powyższym informuję, że w dniach 12-13.03.2020 r do szkoły mogą przyjść TYLKO CI UCZNIOWIE, KTÓRYM RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKI. Od poniedziałku natomiast SZKOŁA JEST CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA.

     • Marta Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii!

      Miło nam poinformować, że uczennica klasy VIII A - Marta Majewska została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. GRATULACJE!

      Ogrom pracy wykonanej pod kierunkiem pani Izabeli Pradelok dał pozytywne rezultaty. Nasza uczennica, w drodze do finału wojewódzkiego musiała najpierw pokonać rywali na etapie szkolnym, a później rejonowym. Mimo że po podsumowaniu wyników finału wojewódzkiego okazało się, że Marcie niewiele zabrokła by uzyskać tytuł laureatki jednak już sam fakt bycia w gronie najlepszych z geografii w województwie niewątpliwie zasługuje na najwyższe uznanie! Gratulujemy uczennicy oraz przygotowującej Ją p. Izy Pradelok. Wszystko wskazuje na to, że oprócz ekologii, biatlonu czy judo również wysoki poziom kaształcenia z geografii staje się naszą wizytówką.

     • Koszykarki na trzecim miejscu w powiecie!

      W dniu 6 marca reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w składzie: Aleksandra Bonar, Martyna Karbowniczyn, Aleksandra Kicka, Aleksandra Ryszka, Nadia Tatarczuk, Kinga Tkocz walczyła w mistrzostwach powiatu wodzisławskiego w koszykówce. Nasze uczennice spisały się na medal zajmując trzecie miejsce. Zawodniczkom oraz trenerce p. Elżbiecie Jasiak GRATULUJEMY SUKCESU!       

     • POZNAJMY SIĘ!

      Drzwi otwarte w "Dziesiątce" za nami.

      W dniu 10 lutego o godzinie 17:00 mieliśmy okazję spotkać się z Dziećmi rocznika 2013 oraz ich Rodzicami. Spotkanie było okazją do rozmowy o ofercie szkoły oraz o zbliżającym się naborze uczniów do klas I-szych tworzonych na rok szkolny 2020/2021. Rodzice przyszłorocznych pierwszaków mieli okazję spotkać się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami "nowych" klas pierwszych, natomiast dzieci w tym czasie uczestniczyły w ciekawych zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich przez nauczycieli uczących w szkole. Dzieci miały okazję popracować z mikroskopem, spotkać się z... OZOBOTAMI, "poprzewracać się" na macie do judo, a nawet bezpiecznie "postrzelać" z karabinków laserowych używanych w treningach biatlonowych.