• Polityka prywatności

   Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskiem przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal WWW pełniący również rolę BIP naszej jednostki.

   Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem WWW/BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do trzeciej strony (z wyłączeniem usługodawcy hostingowego). Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.


   Gromadzenie danych

   Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW/BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu WWW/BIP szkoły nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika.

   Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony WWW/BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki
   z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony WWW/BIP nie zawiera błędów, itp. Zbieramy również dane statystyczne z informacjami o odwiedzanych stronach, pobieranych plikach.

   Bezpośredni kontakt z szkołą ze strony WWW

   Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z naszymi pracownikami poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Szkoła przechowuje korespondencję ze swoimi Interesantami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Interesanta (klauzula informacyjna).

   Na stronie kontakt uruchomiony jest również podstawowy formularz, który umożliwia kontakt z nami. Wszystkie pola formularza wysyłane są bezpośrednio na powiązany z formularzem adres e-mail. Nie zbieramy więc tych danych w osobnej bazie danych.

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanym dalej ” RODO”), informujemy, że:

   1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka  z siedzibą: 44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 63, kontakt do administratora e-mail: sp10@wodzislaw-slaski.pl , telefon: +48 32 456 54 50.

   2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka, 44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-Lecia 63 z dopiskiem "inspektor ochrony danych".

   3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

   a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

   b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   4. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki.

   5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.

   6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

   7. Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

   8. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :

   a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

   9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   10. Podanie danych osobowych dziecka, jego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest wymogiem ustawowym i w przypadku nie podania danych dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte do naszej szkoły, natomiast wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest w pełni dobrowolne.

    
    

   Wykorzystywanie danych

   Zebrane logi przechowywane są przez okres do 360 dni jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem WWW/BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

   Mechanizm Cookies

   Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

   • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
   • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
   • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

   Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

   Udostępnianie Informacji Publicznych

   1. Udostępnianie informacji publicznych znajdujących się w posiadaniu Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim – podmiot obowiązany -  następuje przez:
   1. Ogłoszenie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
   2. Wywieszenie informacji na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń podmiotu obowiązanego
   3. Udostępnienie na pisemny wniosek zainteresowanego
   1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek wnioskodawcy złożony na adres podmiotu zobowiązanego lub w siedzibie podmiotu zobowiązanego lub na adres poczty elektronicznej podmiotu zobowiązanego.
   2. Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej osobiście w siedzibie podmiotu zobowiązanego lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej podmiotu zobowiązanego dostępny na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego.
   3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, określenie rodzaju informacji oraz sposób i formę udostępnienia informacji publicznej. W przypadku zawnioskowania o przesłanie informacji drogą elektroniczną, podany adres zwrotny poczty elektronicznej powinien identyfikować wnioskodawcę.
   4. Wnioskodawca może podać także inne dane kontaktowe, w tym numer telefonu  lub adres do korespondencji, w celu dalszego kontaktu w sprawie złożonego wniosku.
   5. W razie konieczności uzupełnienia danych podmiot obowiązany informuje o tym niezwłocznie wnioskującego wykorzystując podane we wniosku dane kontaktowe.
   6. Wnioski niezawierające danych określonych w punkcie D pozostawia się bez rozpatrzenia
   7. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.     
   8. Informacje udostępniane są w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne uniemożliwiają wskazane udostępnienie.
   1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona z przyczyn technicznych w sposób i formie wskazanej we wniosku, podmiot obowiązany powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji  z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu.
   2. Jeżeli wnioskodawca  w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych innych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.    
   3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, jednakże nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku.
   1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
   2. Tryb odwoławczy określony jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
   3. Udostępnienie informacji publicznej z zasady odbywa się bezpłatnie. Jeżeli jednak udostępnienia informacji we wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez podmiot obowiązany, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz w wysokości tej opłaty na piśmie.      
   • Zasady przetwarzania danych

   • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka  z siedzibą:  44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-Lecia 63 dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

    Dane osobowe, dla których administratorem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim przetwarzane są:
    a) zgodnie z prawem;
    b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*) za niezgodne z pierwotnymi celami ); 
    c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”; 
    d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ;
    e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO (*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ; 
    f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  • Oświadczenie o dostępności 

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony szkoły

   • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-07.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
   • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
   • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
   • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
   • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
   • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Oświadczenie poddano przeglądowi i aktualizacji w dniu 31.03.2022 r.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
   W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

   • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
   • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
   • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
   • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
   • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

    

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim, osiedle xxx lecia 63, 44-286 Wodzisław śląski  

   1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście z podestem znajdujące się od strony osiedla XXX-Lecia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Od strony parkingu znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne. Oba wejścia są dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
   2. W budynku na każdym poziomie (suterena, parter, I i II piętro) znajduje się korytarz. Klatka schodowa umieszczona jest pośrodku budynku. Budynek nie posiada wind. 
   3. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
   4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to zlokalizowane jest przy wejściu od strony boiska szkolnego..
   5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
   6. Na terenie szkoły nie ma  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
   Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły po adresem internetowym: sp10@wodzislaw-slaski.pl
   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 456 54 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania w sprawie ochrony lub wykorzystania danych osobowych napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać