• SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

    •  

     PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     Szkoły Podstawowej nr 10. im . Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

      

      

      

      

      

     W roku szkolnym 2023/2024 szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizować będziemy pod hasłem: WSPÓŁISTNIEJEMY – SZANUJEMY, POMAGAMY. Będziemy dążyć do tego aby uczniowie aby poszerzali swoje kompetencje społeczne. Priorytetem w nowym roku szkolnym, oprócz ciągłej dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, będzie praca nad budowaniem poprawnych wzajemnych relacji wszystkich członków społeczności szkolnej opartych na TOLERANCJI i wzajemnym SZACUNKU. Akcentować będziemy szeroko pojętą KULTURĘ osobistą ze szczególnym uwzględnieniem KULTURY SŁOWA i DYSKUSJI oraz DBAŁOŚĆ O RELACJE MIĘDZYLUDZKIE. Zadaniem dla wszystkich realizujących program profilaktyczno-wychowawczy, będzie umiejętne motywowanie się do systematycznej pracy, niezależnie od jej formy. Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych, a uczniowie akceptują siebie i są otwarci na potrzeby drugiego człowieka, żyją nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) . Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Program wychowawczo - profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Realizując szkolny program wychowawczo-profilaktyczno chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowy, ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia, wskazują, jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

      

     1. Wprowadzenie

     Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach sytemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

     Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

     Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności wszystkich stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania, tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej, ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; psychicznej, ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; społecznej, ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich; aksjologicznej, ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

     Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłóceń procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u uczniów więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

     Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą, nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów (psychologa, pedagoga, pielęgniarkę szkolną) oraz pozostałych pracowników szkoły, we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

      

     1. MISJA SZKOŁY

     W naszej pracy z uczniami dążymy do tęga aby kojarzono nas jako szkołę, która:

     • przekazuje uniwersalny system wartości oparty o patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka,

     • budzi wrażliwość na prawdę, dobro, piękno i sztukę,

     • uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,

     • uwrażliwia na drugiego człowieka i otaczające nas środowisko,

     • rozwija zainteresowania, talenty i twórczą aktywność,

     • przekazuje wysoki poziom wiedzy i kompetencji potrzebnych do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,

     • uczy przestrzegania norm i zasad społecznych,

     • wspomaga rodziców w wychowaniu

     • dba o rozwój duchowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów.

     1. SYLWETKA ABSOLWENTA

     Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym, kierowania się uniwersalnymi zasadami takimi jak patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka. Chcemy aby nasi absolwenci umieli wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Dążymy do tego, aby absolwent kończący szkołę posiadał następujące cechy:

     • okazywał szacunek innym,

     • szanował wartości patriotyczne i je upamiętniał,

     • znał kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

     • przestrzegał zasad kultury osobistej,

     • szanował pracę innych,

     • aby przestrzegał zasad prawnych, współżycia społecznego oraz by był przygotowany do pracy w grupie i umiał wypełniać powierzone mu role dla dobra grupy.

     • kierował się uczciwością,

     • był wolnym od nałogów,

     • posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

     • podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

     • szanował potrzeby innych i był chętny do niesienia pomocy,

     • okazywał szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.),

     • korzystał z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystywał narzędzia i technologie informatyczne,

     • był samodzielny i odpowiedzialny.

     1. Główne cele programu

     Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju, oraz profilaktyka, rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Celem działań wychowawczych szkoły jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata, oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia.

      

     Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe).

      

     Działania wychowawcze określone w niniejszym programie obejmują w szczególności:

     • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

     • tworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa,

     • kształtowanie hierarchii systemu wartości,

     • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną,

     • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

     • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków,

     • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

     • kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów,

     • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

     Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

      

     Działania profilaktyczne określone w niniejszym programie obejmują w szczególności:

     • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji,

     • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,

     • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

     • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

     Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami ustawy – Prawo oświatowe) nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     1. Obowiązujące akty prawa:

     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72),

     • Powszechna deklaracja praw człowieka,

     • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

     • Konwencja o prawach dziecka,

     • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),

     • programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

     • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.),

     • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.).

     1. Przy opracowaniu programu uwzględniono:

     • obowiązujące przepisy prawa,

     • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

     • analizę czynników ryzyka i czynników chroniących,

     • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju,

     • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty, wyników testów wewnątrzszkolnych, wyników olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariatu, samorządności itp.),

     • możliwości i zasoby środowiska lokalnego,

     • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna), zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski)

     1. Program określa wydzielone obszary działania:

     2. wychowawcze – promujące zdrowie psychiczne oraz wspomagające uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej,

     3. edukacyjne – mające na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

     4. informacyjne – polegające na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, mających na celu kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,

     5. profilaktyczne – wspierające uczniów:

     • w rozwoju, poprzez podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne,

     • w rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych.

     1. Uczestnicy programu

     Dyrektor szkoły:

     • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w przedszkolu, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

     • organizuje szkolenia dla nauczycieli,

     • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

     • uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych,

     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

     • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

     • dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

     • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     Rodzice:

     • współtworzą szkolny programu wychowawczo-profilaktyczny,

     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

     • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

     • znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji,

     • przekazują i egzekwują stosowanie ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania,

     • wdrażają dzieci do poczucia obowiązku i odpowiedzialności za własne postępowanie.

     Wychowawcy:

     • prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców,

     • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,

     • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

     • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

     • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

     • realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej klasie,

     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, współpracując w tym zakresie z pedagogiem specjalnym,

     • opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów),

     • przygotowują sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy (dwa razy w roku),

     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

     • wykonują zadania jako członkowie zespołów wychowawczych zlecone przez przewodniczącego zespołu,

     • oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów,

     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.

     Nauczyciele

      

     Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny, a w szczególności:

     • uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy,

     • reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów,

     • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb,

     • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

     • kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,

     • prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

     • kształtują u uczniów pozytywne myślenie i stawianie na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

     • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów.

     Uczniowie

     Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu:

     • otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości,

     • w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,

     • często słyszą słowa uznania,

     • uczą się stawiać sobie cele,

     • w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym,

     • otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość.

     Rada pedagogiczna szkoły:

     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego (w porozumieniu z radą rodziców),

     • opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

     • dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     Psycholog i pedagog szkolny:

     • udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oraz uczniom, którzy padli ofiarą przestępczości,

     • w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

     • współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo,

     • współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

     • kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów,

     • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi – indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów,

     • organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów,

     • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów (indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych),

     • współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.

     Pedagog specjalny

     1. współpracuje z nauczycielami grup lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

     • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola (np.: rekomendowanie programów/projektów/innych działań, których celem jest aktywizacja dzieci z niepełnosprawnościami na terenie przedszkola), oraz dostępności o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079) (tj. monitorowanie dostępności architektonicznej budynku, sprawdzenie, czy uczniowie z niepełnosprawnościami znają procedurę ewakuacyjną, monitorowanie strony przedszkola pod kątem tagów i opisów zdjęć),

     • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

     • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

     • określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

     1. pracuje w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpraca z zespołem, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienie temu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     2. koordynuje pracę zespołów nauczycieli pracujących przy WOPFU i IPET,

     3. wspiera nauczycieli grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

     • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

     • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

     • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka,

     1. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, uczestniczy w spotkaniach z rodzicami dzieci w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w okresie w celu omówienia sytuacji i potrzeb dziecka, a także działań wspierających podejmowanych w domu,

     2. współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami z:

     • rodzicami uczniów,

     • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

     • placówkami doskonalenia nauczycieli,

     • innymi szkołami i placówkami,

     • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, uczniów,

     7) przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły zakresie zadań o których mowa powyżej.

     1. Diagnoza zagrożeń

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby oraz określa czynniki ryzyka i czynniki chroniące. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej, korzystamy z:

     • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej,

     • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie,

     • ludzkich zasobów szkoły, tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się, kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga i psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki szkolnej), kompetencji szkolnych realizatorów programów profilaktycznych, kompetencji specjalistów spoza szkoły – współpracujących z nią, rodziców oraz wolontariuszy.

     W oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023, opracowane przez pedagoga i psychologa czynniki ryzyka i czynniki chroniące, zostały wyłonione następujące obszary problemowe:

     • dbałość o zdrowie psychiczne, ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego i poczucia bezpieczeństwa,

     • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą (nawiązywanie serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji),

     • kształtowanie kompetencji międzykulturowych (nabywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, ale również kształtowanie postawy otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic),

     • propagowanie idei wolontariatu, dzięki któremu dzieci i młodzież rozwijają swoją wrażliwość na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne,

     • wzmacnianie wychowawczej roli rodziny poprzez działania przeciwstawiania się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształtowanie gotowości współdziałania i pomocy – dobroczynności, szlachetności, zaangażowania społecznego,

     • kształtowanie umiejętności przeżywania emocji, radzenia sobie ze stresem i z agresją – kształcenie samodzielności w rozwiązywaniu problemów i konfliktów między dziećmi (tolerancja, życzliwość, empatia i przyjaźń),

     • rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny,

     • doskonalenie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,

     • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,

     • kształtowanie właściwych zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia,

     • podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     1. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI

     Szczegółowe cele do pracy wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym opracowanych przez pedagoga szkolnego i psychologa czynników ryzyka i czynników chroniących oraz ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, z uwzględnieniem wytycznych MEiN i CEA w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach. Zadania wychowawczo-profilaktyczne będą realizowane w roku szkolnym 2023/2024 we wskazanych niżej obszarach:

      

     Obszar

     Zadania

     Formy realizacji

     Sposoby realizacji, odpowiedzialni

     Edukacja Zdrowotna

     • kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia psychicznego, kształtowanie świadomości uczniów w zakresie potrzeb znajomości zasad ochrony zdrowia psychicznego,

     • nabycie wiedzy na temat stresu i jego wpływu na zdrowie,

     • pogłębianie wiedzy o higienie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania czasu nauki oraz czasu i form wypoczynku,

     • nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego

     • podejmowanie zachowań prozdrowotnych,

     • promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia,

     • wykształcenie odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia i zdrowia innych,

     • kształtowanie świadomości zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem,

     • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zaburzeń u rówieśników np. Zespół Aspergera

     • kształtowanie odpowiednich postaw względem używek, środków psychoaktywnych

     • pogadanki,

     • warsztaty psychologiczne,

     • kampanie,

     • konkursy tematyczne,

     • happeningi,

     • akcje plakatowe,

     • projekty edukacyjne

     • warsztaty z ratownikiem medycznym

      

     • wychowawcy klas

     • nauczyciele przedmiotowi (biologia, przyroda, wychowanie fizyczne)

     • pedagog szkolny

     • psycholog

     • pielęgniarka szkolna

     • instruktorzy i terapeuci firm zewnętrznych

     Kształtowanie postaw społecznych

      

     • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

     • budowanie pozytywnego klimatu szkoły i więzi ze szkołą,

     • kształtowanie postawy, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje,

     • integracja zespołów klasowych, wyrabianie nawyku współdziałania w grupie, pracy zespołowej,

     • kształtowanie u uczniów tolerancji dla ludzi innej narodowości, rasy, kultury, wyznania,

     • zapobieganie przemocy i agresji ze szczególnym uwzględnieniem hejtu w sieci i przemocy rówieśniczej w szkole

     • wyrabianie nawyku rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, zapobieganie powstawaniu zachowań agresywnych, dążenie do panowania nad własnymi emocjami,

     • rozwijanie empatii, wyzwalanie chęci działania na rzecz innych propagowanie idei wolontariatu i charytatywności,

     • popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu

     • kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

      

      

      

      

      

     • Kontynuowanie działań nakierowanych na zapobieganie hejtowi, przemocy psychicznej, nietolerancji

     • organizacja zajęć integracyjnych,

     • dbanie o wygląd sal dydaktycznych, i pomieszczeń szkoły oraz otoczenia szkoły,

     • dramy,

     • praca grupowa i projektowa,

     • kontynuowanie działalności szkolnego koła wolontariatu

     • organizacja i propagowanie udziału uczniów w akcjach charytatywnych i pomocowych,

     • zajęcia z zakresu TUS

      

      

      

      

      

     • Wychowawcy klas,

     • nauczyciele przedmiotowi

     • koordynatorzy projektów

     • pedagog, psycholog,

     • nauczyciele dyżurujący na korytarzach szkolnych

     • opiekun samorządu szkolnego,

     • opiekun szkolnego koła wolontariatu

     wartości, normy, wzory zachowań (kultura)

     • Budowania u uczniów poczucia własnej wartości oraz umiejętności wzmacniania poczucia własnej wartości u innych,

     • Wskazywanie pozytywnej roli rodziny i więzi rodzinnych,

     • savoir vivre na co dzień - rozumienie i respektowanie obowiązujących norm w życiu codziennym i cyberprzestrzeni,

     • propagowanie kultury języka, wyeliminowanie wulgaryzmów

     • poszanowanie mienia i majątku szkoły

     • poszanowanie pracy innych (ściąganie, wagary, przestrzeganie praw autorskich, szacunek dla pracy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji)

     • kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia, samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności,

     • kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem i Europejczykiem

     • kształtowanie gotowości do uczestniczenia w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego regionu i narodu oraz innych narodów,

     • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatralnych i kinematograficznych

     • Przygotowywanie i udział uczniów w uroczystościach klasowych i szkolnych

     • celebrowanie świąt państwowych i regionalnych

     • celebrowanie świąt związanych z rodziną (dzień matki, dzień ojca, dzień dziecka)

     • konkursy tematyczne (plastyczne)

     • akcentowanie zasad savoir vivre w relacjach uczeń – uczeń i uczeń - dorosły,

     • tematyczne lekcje wychowawcze,

     • prezentowanie i nagradzanie uczniów osiągających sukcesy,

     • organizowanie wyjść i wycieczek do kina, teatru, muzeum oraz innych obiektów kultury – zasady zachowania się w obiektach kultury,

      

      

      

     • Dyrektor szkoły

     • Wychowawcy klas

     • nauczyciele muzyki, plastyki

     • nauczyciele przedmiotów humanistycznych

     • nauczyciele dyżurujący na korytarzach szkolnych

     • samorząd uczniowski

     • nauczyciele przedmiotów

     • opiekun samorządu szkolnego

     Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

     • kontynuacja działań eliminujących hejt, agresję słowną i przemoc fizyczną,
     • kontynuacja działań w obszarze bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analiza informacji dostępnych w Internecie.

     • wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień oraz używania środków psychoaktywnych

     • wykształcenie właściwej postawy w związku z zachowaniami ryzykownymi-szczególnie rozpowszechnianiem pornografii wśród nieletnich

     • zapobieganie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży, w tym nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego, tabletu, komputera

     • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję,

     • rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów,

     • akcja plakatowa w wirtualnej gazetce szkolnej

     • tematyczne lekcje wychowawcze

     • warsztaty terapeutyczne i profilaktyczne, happeningi, dramy

     • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej,

     • seanse mediacyjne i negocjacyjne

     • dyskusje moderowane

     • przypominanie zasad i reguł dotyczących bezpieczeństwa w sieci

     • próbny alarm przeciwpożarowy, próbna ewakuacja szkoły

     • przypominanie regulaminów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego, techniki, plastyki, fizyki, chemii

     • zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem używek, środków psychoaktywnych na zdrowie

     • Apele dotyczące bezpieczeństwa uczniów

     • Dyrektor, wicedyrektor

     • Pedagog szkolny

     • Psycholog szkolny

     • wychowawcy klas

     • nauczyciele przedmiotowi,

     • nauczyciele dyżurujący

     • nauczyciele informatyki

     • opiekun samorządu

     • pielęgniarka szkolna

      

      

     1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

     Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

      

     Zadania wychowawczo-profilaktyczne

     Sposób realizacji

     Odpowiedzialni za realizację zadań, dokumentacja

     1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

     Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów – kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, określanie ich wpływu na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

      

     1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych rozwijających aktywność fizyczną (lekcje WF).

     2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych, realizacja programów i projektów profilaktycznych

     3. Rozmowy indywidualne.

     4. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

     5. Redagowanie gazetek tematycznych.

     6. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

     7. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

     8. Aktywne formy wypoczynku – rajdy terapeutyczne, turnusy terapeutyczne, wycieczki rekreacyjno-sportowe, wycieczki do Figloraju, FlyParku, Energylandii, organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych,

     9. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

     10. Realizacja działań promujących zdrowie.

     11. Tematyczne lekcje wychowawcze

     Zajęcia z nauczycielami WF, udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych

      

     Nauczyciele organizatorzy konkursów – scenariusze imprez i konkursów.

      

     Nauczyciele, wychowawcy.

      

     Kierownicy wycieczek, opiekunowie wycieczek – dokumentacja wycieczki.

      

     Pielęgniarka szkolna

      

      

      

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Środki i substancje psychoaktywne – wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

     2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. sytuacja epidemiologiczna, próbna ewakuacja szkoły, alarm ppoż.

     3. Organizacja akcji plakatowej na temat używek dla uczniów klas VI–VIII.

     4. Organizacja akcji plakatowej na temat narkomanii, dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI–VIII.

     5. Gazetki ścienne, np. na temat zagrożeń zdrowia i życia.

     6. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.

     7. Kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (np. wyszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł); kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych

     Dzienniki zajęć nauczycieli i wychowawców.

      

     Dziennik zajęć pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego.

      

     Protokół próbnej ewakuacji szkoły

     1. Kształtowanie postaw społecznych

     Kształtowanie postaw poszanowania wartości, norm i wzorów zachowań.

      

     Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

     Kształtowanie postaw i wartości.

      

     Nauczyciele i wychowawcy klas, nauczyciele historii, wos

      

     Rozwijanie sprawności uczniów w czynieniu dobra z wykorzystaniem aktywizujących metod

     1. Organizowanie zajęć w których uczeń ma możliwość stawiania pytań, analizowania zachowań, wymiany poglądów na temat tego, czym są dobro, czynienie dobra, czym jest empatia, koleżeńskość, współpraca.

      

     2. Prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi (dostrzeganie jego emocji i uznawanie potrzeb).

      

     3. Organizowanie i udział w akcjach pomagania innym.

      

     4. Uczenie właściwych zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

      

     5. Organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację sprawności dzieci w czynieniu dobra: „Dnia Życzliwości i Dobrego Kolegi”, „Dzień Ziemi”).

      

     8. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki.

      

     9. Angażowanie w pomoc innym (wolontariat), dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, uczciwych, uznających tolerancję, poszanowanie odmiennych opinii, przeciwstawiających się egoizmowi,

     Wychowawcy – scenariusze imprez kulturalnych.

      

     Wychowawcy klas.

      

     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy, dziennik pedagoga/ pedagoga specjalnego.

      

     Wychowawcy klas, pedagog szkolny.

      

     Opiekun samorządu uczniowskiego.

      

     Opiekun szkolnego koła wolontariatu

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak: agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

     2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami.

     3. Respektowanie przez uczniów zbioru zasad obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.

     4. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

     5. Organizacja spotkań z policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

     6. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych; propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy

     Pedagog, psycholog, wychowawcy klas.

      

     Dzienniki specjalistów.

     1. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

     Kontynuacja działań stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych – kształtowanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji korzystania z różnych źródeł informacji – wykorzystanie projektów.

     2. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     • pogadanki na temat krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych oraz negatywnego wpływu spędzania czasu wolnego przed komputerem.

     1. Dzień Bezpiecznego Internetu.

     2. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.

     3. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

     4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli i uczniów w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

     Nauczyciele wychowawcy,

     nauczyciele przedmiotów,

     nauczyciele informatyki

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

     • omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych,

     • spotkania z przedstawicielami policji (analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukania pomocy),

     • Co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?”,

     • Co to jest cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić?”,

     • zasady netykiety w szkole,

     • kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     1. Stworzenie uczniowi możliwości korzystania z różnych źródeł informacji:

     • wykorzystywanie przez uczniów wiedzy pozyskanej z różnych źródeł informacji, technologii informatycznej do zajęć i prac domowych,

     • zajęcia na sali komputerowej,

     • konkursy informatyczne.

     1. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia – diagnozowanie środowiska.

     2. Ochrona ofiar przemocy:

     • rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedura Niebieskiej Karty,

     • uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie,

     • realizacja programu „Chronimy dzieci” – Fundacja Dzieci Niczyje,

     • gazetki tematyczne.

     Pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki – dzienniki zajęć.

      

     Przedstawiciele policji, przedstawiciele fundacji – materiały informacyjne.

     1. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

     Kształtowanie postaw empatii

      

     1. Kultywowanie tradycji i obyczajów szkoły w zakresie postaw empatii i pomagania innym.

     2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

     3. Uczniowie mają szacunek dla innych, współdziałają z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami:

     • biorą udział w uroczystościach i akcjach,

     • uczestniczą w akcjach pomagania innym.

     1. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.

     2. Zajęcia profilaktyczne dotyczące tematyki promowania postaw empatii.

     3. Rozwijanie związków z grupą społeczną, do której uczeń należy – rodzina, społeczność szkolna, ogół społeczeństwa.

     Dokumentacja szkolna.

      

     Kalendarz.

      

     Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

     Profilaktyka zagrożeń.

     1. Przeciwdziałanie objawom nietolerancji, dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania poprzez organizację pogadanek.

     2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

     3. Właściwe i sprawne realizowanie potrzeb psychicznych oraz społecznych.

     4. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

     Uczestnictwo uczniów w działaniach – dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.

      

     Organizacja działań dla rodziców

      

     Zadania

     Formy realizacji

     Odpowiedzialni

     Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

     • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

     • Spotkania z wychowawcami – kierowanie informacji do rodziców.

     • Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

     Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pedagog, psycholog.

     Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

     • Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

     • Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

     • Informacje na temat niskiej frekwencji (pisemnie).

     • Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinansowania wycieczek.

     Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, nauczyciele współorganizujący kształcenie.

     Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki.

     • Współpraca z rodzicami – organizacja spotkań i warsztatów dla rodziców ze specjalistami Świetlicy Wsparcia Dziennego DZIUPLA

     • Upowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym na temat ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (LIBRUS, strona internetowa).

     • Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

     • Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

     • Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

     • Informowanie rodziców o funkcjonowaniu specjalistycznych placówek zajmujących się pomaganiem młodzieży będącej w sytuacjach kryzysowych.

      

     Pedagog, psycholog

      

     Formy współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

     Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

     1. Zbiorowe formy współpracy: − zebrania z rodzicami (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach uczniów w nauce i zachowaniu),

     prelekcje dla rodziców (dotyczące problemów wychowania i profilaktyki),

     spotkania rodziców z dyrektorem szkoły.

      

     2. Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty zbiorowe): − konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem,

     korespondencje (za pomocą listów i pism informujących),

     rozmowy telefoniczne.

      

     Organizacja działań dla nauczycieli

      

     Zadania

     Formy realizacji

     Odpowiedzialni

     Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

     Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą, na temat ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

     Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych,

     Dyrektor szkoły, pedagog, psycholog

     Współpraca ze specjalistami

     Umożliwienie współdziałania nauczycieli ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Dyrektor szkoły, pedagog, psycholog

     Dyrektor, psycholog, pedagog, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Świetlicy Wsparcia Dziennego DZIUPLA,

     Propagowanie literatury na temat profilaktyki w szkole.

     Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

     Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

     Psycholog

      

     1. Ewaluacja programu

     Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

      

     Sposoby i środki ewaluacji:

     • obserwacja i analiza zachowań uczniów,

     • obserwacja postępów w nauce,

     • frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

     • udział w konkursach.

     Narzędzia ewaluacji:

     • ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

     • obserwacja zachowania uczniów,

     • analiza dokumentacji szkolnego pedagoga, psychologa i innych nauczycieli,

     • analiza dokumentacji wychowawców,

     • analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

     • rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

     • wytwory uczniów,

     • analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

     Działania ewaluacyjne będą polegały na:

     • zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie,

     • opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji,

     • zaplanowaniu sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienia społeczności szkolnej.

     • Opracowaniu czynników ryzyka i czynników chroniących.

     Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, oceny rezultatów i efektywność prowadzonych działań dokona pedagog i psycholog szkolny. Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji i oceny Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana na zebraniu kończącym rok szkolny.