• Instrukcja alarmowej ewakuacji szkoły.

    • Instrukcja obowiązuje od 1 września 2022 r.

     Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 869), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym  w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo  i możliwość ewakuacji.

                Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

     W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

     Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

     Przydział obowiązków i organizacja działania podczas ewakuacji w szkole

     Dyrektor szkoły

     • Podejmuje decyzję o ewakuacji.
     • Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
     • Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją).
     • Określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia.
     • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły dla wszystkich z wyjątkiem służb ratowniczych.
     • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej i gazowej.
     • W miarę możliwości sprawdza pomieszczenia budynku szkolnego i opuszcza go po wyjściu ostatniej osoby.
     • Udaje się na miejsce ewakuacji gdzie odbiera od wicedyrektora raport o ilości ewakuowanych uczniów i pracowników obsługi.
     • Przekazuje informację o stanie ilościowym ewakuowanych i dowodzącemu akcją specjalistycznych służb ratowniczych.

     Wicedyrektor szkoły

     • niezwłocznie po ogłoszeniu alarmu odbiera w sekretariacie szkoły wydruk alarmowy LIBRUS i udaje się na miejsce zbiórki.

     • odbiera w miejscu ewakuacji od nauczycieli raporty o ilości uczniów i sprawdza z wydrukiem alarmowym

     • przekazuje raport ilościowy dyrektorowi szkoły i kierującemu akcją służb ratowniczych.

     • W przypadku gdy wicedyrektor prowadzi zajęcia z grupą uczniów czynności wicedyrektora przejmuje sekretarz szkoły.

     Sekretarz, sekretarka szkoły

     • Alarmuje niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia – jako sygnał ewakuacji ustala się trzy następujące po sobie przedłużone dzwonki 
     • Pobiera wydruk alarmowy z LIBRUS-a i przekazuje wicedyrektorowi.

     • Wzywa specjalistyczne służby ratownicze (Państwową Straż Pożarną, lub Policję) zgłaszając dokładny adres szkoły i rodzaj zagrożenia.

     • Powiadamia konserwatora, woźne i personel pomocniczy szkoły.

     • Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

     • Udaje się na miejsce ewakuacji.

     Konserwator:

     • Wyłącza główne zasilanie elektryczne i gazowe obiektu, a następnie składa meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.

     • Udaje się na miejsce ewakuacji.

     Obsługa szkoły (woźne, sprzątaczki)

     • Wstrzymuje wejście na teren szkoły.

     • Otwiera drzwi ewakuacyjne szkoły

     • Dyżuruje przy wyjściach ewakuacyjnych do momentu wyjścia ostatnich grup uczniów.

     • Udaje się na miejsce ewakuacji.

     Nauczyciele:

     • Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję lub zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swojej grupy pod żadnym pozorem i są stanowczy w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny

     • Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).

     • Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich parami na miejsce ewakuacji.

     • Prowadzą jako pierwsi swoją grupę ewakuowanych uczniów

     • W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają wicedyrektora lub kierującego akcją służb ratowniczych.

     • Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych pomagając w akcji ewakuacyjnej.

     Uczniowie

     Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

     • ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,

     • na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,

     • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,

     • po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

     • Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej lub bibliotece opuszczają budynek pod opieką odpowiednio: wychowawcy świetlicy lub biblioteki.

     • Uczniowie w trakcie zajęć np. rewalidacyjnych lub specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychodzą pod opieką nauczyciela prowadzącego.

     Podstawowe zasady ewakuacji osób i mienia

     Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek służb ratowniczych musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku. Wszyscy uczestniczący w ewakuacji, a w szczególności organizujący działania ewakuacyjne powinni pamiętać że:

     • w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie,

     • zabronione jest wykorzystywanie dźwigów (wind) do celów ewakuacji – ewakuację z wyższych kondygnacji należy prowadzić klatkami schodowymi,

     • należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń i stref objętych pożarem,

     • należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy,

     • kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru, usytuowania pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych,

     • w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy dzieci, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą,

     • gdyby okazało się, że droga ewakuacyjna, zwłaszcza z piętra, znajdująca się w strefie zagrożenia została zablokowana należy zebrać uczniów/słuchaczy w pomieszczeniu najdalej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek PSP. O fakcie blokady i odcięciu osób należy wszystkimi środkami powiadomić kierującego akcją. Osoby odcięte od wyjścia na parterze należy ewakuować oknami,

     • wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami (np. zmoczonym w wodzie materiałem),

     • podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,

     • Drzwi pomieszczeń, zwłaszcza tych które mogą być objęte pożarem, winny być zamknięte jednak NIE NA KLUCZ i nie należy ich otwierać bez koniecznej potrzeby, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia – otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy chować się za ich ościeżnicę,

     • nie można dopuszczać do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze,

     • w miarę możliwości wraz z ewakuacją należy prowadzić akcję gaśniczą,

     • kierunki ewakuacji powinny określać znaki bezpieczeństwa rozmieszczone na drogach komunikacyjnych,

     • po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku.

     • Wychowawcy klas, rok rocznie, w pierwszych dniach nowego roku szkolnego wskazują (klasy I-sze) lub przypominają drogi ewakuacji i omawiają procedurę ewakuacji szkoły.

     • Aby ustalić faktyczną liczbę ewakuowanych OBOWIĄZKOWO, NIEZWŁOCZNIE PO ROZPOCZĘCIU KAŻDEJ LEKCJI należy SPRAWDZAĆ OBECNOŚĆ za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS. Wprowadzenie frekwencji uczniów jest warunkiem NIEZBĘDNYM do przygotowania prawidłowych wydruków alarmowych.

      

  • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z ANAFILAKSJĄ,

   Anafilaksja to ciężka, natychmiastowa (rozwijająca się w ciągu od kilku do kilkunastu minut) reakcja alergiczna, która stanowi zagrożenie życia chorego.

   1. Przyczyny:

   Do najczęstszych przyczyn anafilaksji należy pokarm (np. mleko, jajko, orzechy arachidowe, soja i inne), leki i użądlenie przez owady błonkoskrzydłe. Obraz anafilaksji może wystąpić po wysiłku fizycznym (np. zajęcia wychowania fizycznego).

   2. Objawy:

   Gwałtowne pojawienie się po posiłku, podaniu leku, użądleniu, wysiłku fizycznym, co najmniej dwóch z poniższych objawów:

   1) zaczerwienienie skóry lub pokrzywka;

   2) silny świąd dłoni, stóp i całego ciała;

   3) napad kaszlu;

   4) obrzęk w gardle;

   5) obrzęk języka;

   6) duszność;

   7) świszczący oddech;

   8) brak kontaktu;

   9) utrata świadomości.

   3. Postępowanie:

   1) wezwij zespół ratownictwa medycznego (nr alarmowy 112 lub 999) oraz powiadom rodzica ucznia – jeżeli możesz poproś o to inną osobę; w przypadku potrzeby, poproś dyspozytora ratownictwa medycznego o wskazówki, jak pomóc uczniowi;

   2) w przypadku pojawienia się co najmniej 2 objawów, w miarę dostępności podaj autowstrzykiwacz lub ampułkostrzykawkę z adrenaliną (samodzielne podanie przez ucznia, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną lub nauczyciela po odpowiednim przeszkoleniu), w przednioboczną powierzchnię uda w 1/3 jego górnej części, w następujący sposób:

   a) adrenalina we wstrzykiwaczu

   chwyć wstrzykiwacz tak, aby dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza, a pomarańczowa końcówka była skierowana w dół,

   drugą ręką zdejmij niebieskie zabezpieczenie znajdujące się po przeciwnej stronie,

   trzymaj pomarańczową końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie przyciśnij mocno autowstrzywkiwacz do uda aż usłyszysz „klik” rozpoczęcia podawania leku,

   przytrzymaj ok. 10 sekund,

   b) adrenalina w ampułkostrzykawce:

   zdejmij nasadkę igły, nie zdejmuj blokady na tłoku,

   wbij igłę w udo, nie podawaj przez ubranie, – naciśnij tłok aż poczujesz opór,

   przytrzymaj przez kilka sekund,

   wyjmij igłę;

   3) pozwól uczniowi przyjąć dowolną pozycję ciała;

   4) uważnie obserwuj ucznia i nie pozostawiaj jego bez opieki osoby dorosłej;

   5) po podaniu adrenaliny sprawdź, czy uczeń posiada przy sobie inne leki przepisane przez lekarza do podania w przypadku wstrząsu anafilaktycznego; podaj zgodnie z zaleceniem, jeżeli jest to możliwe (uwaga, w przypadku utraty przytomności nie podawać leków w postaci doustnej);

   6) w przypadku braku reakcji na podaną adrenalinę należy podać drugą i trzecią dawkę adrenaliny domięśniowo w odstępach 5–15 minutowych.

  • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z ASTMĄ.

   Astma oskrzelowa jest przewlekłą, zapalną chorobą układu oddechowego, której zaostrzenie może bezpośrednio zagrozić życiu ucznia. Nagłe napady astmy mogą prowadzić do całkowitej niewydolności oddechowej. 

   1. Przyczyny:

   Narażenie na alergeny (kurz, zwierzęta), wysiłek fizyczny, zanieczyszczenie powietrza, infekcja, różnica temperatur powietrza. W trakcie opieki nad uczniem w szkole należy zwrócić uwagę na sytuacje, które mogą wyzwalać napady astmy (np. zajęcia na świeżym powietrzu w czasie sezonu pylenia i w sytuacji nagłego ochłodzenia)

   2. Objawy Astmy:

   1) męczący, suchy kaszel;

   2) świszczący, głośny oddech;

   3) przyspieszenie oddechu;

   4) trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej;

   5) trudności w mówieniu z powodu skróconego oddechu;

   6) poruszanie skrzydełkami nosa przy oddychaniu;

   7) nadmierne ruchy klatki piersiowej przy oddychaniu;

   8) sine usta, paznokcie

   3. Postępowanie:

   1) wezwij zespół ratownictwa medycznego (nr alarmowy 112 lub 999) oraz powiadom rodzica ucznia – jeżeli możesz poproś o to inną osobę; powiedz dyspozytorowi ratownictwa medycznego, że uczeń ma duszność, a w przypadku potrzeby, poproś dyspozytora o wskazówki, jak pomóc uczniowi;

   2) pozwól uczniowi odpocząć i przyjąć dowolną pozycję ciała ułatwiającą oddychanie;

   3) nie zmuszaj ucznia do położenia się (w czasie napadu duszności zazwyczaj dziecko woli siedzieć i podpierać się rękami);

   4) zachowaj spokój i zachęcaj ucznia do spokojnego oddychania;

   5) uważnie obserwuj ucznia i nie pozostawiaj jego bez opieki osoby dorosłej;

   6) sprawdź, czy uczeń posiada przy sobie leki przepisane przez lekarza do podania w napadzie astmy, jeżeli tak to podaj je, zgodnie z zaleceniem;

   7) jeżeli brak jest dokładnych zaleceń, w miarę dostępności podaj uczniowi 2 wdechy salbutamolu (100 mcg/dawkę) bezpośrednio z inhalatora albo przez komorę pośrednią z maską lub ustnikiem w odstępie 10– 20 sekund;

   8) co 10 minut oceniaj stan ucznia, jeżeli duszność się nie zmniejsza, w miarę dostępności podaj kolejne 2 wdechy salbutamolu i powtarzaj tę procedurę aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego

  • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY. 

   Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, zapalna, niezakaźna choroba skóry przebiegająca z okresami nasilenia objawów i remisji.

   1. Przyczyny: Narażenie na alergeny, przegrzanie, spocenie, stres, infekcja.

   2. Objawy: Zaostrzenie AZS objawia się zaczerwienieniem, zmianami skórnymi i silnym świądem skóry. W trakcie zaostrzenia choroby uczeń może uporczywie się drapać, mieć problemy z koncentracją uwagi, może wydawać się rozdrażniony i nadruchliwy.

   3. Postępowanie:

   1) zapewnij uczniowi odpowiednie warunki do smarowania ciała emolientem;

   2) unikaj sytuacji, w których może dojść do spocenia lub nadmiernego przegrzania skóry ucznia, w tym kontrolować temperaturę w pomieszczeniach, która nie powinna przekraczać 21°C, oraz adekwatnie dobierać zakres ćwiczeń fizycznych w ramach zajęć wychowania fizycznego;

   3) jeżeli jest to możliwe zapewnij uczniowi warunki do umycia ciała i zastosowanie emolientu po zajęciach wychowania fizycznego;

   4) zapewnij uczniowi optymalny wybór miejsca w klasie:

   a) w sezonie grzewczym z dala od kaloryferów, latem albo wiosną miejsce to nie powinno być w obszarze bezpośredniego nasłonecznienia,

   b) jeżeli w szkole znajdują się tablice przeznaczone do pisania kredą, ławka ucznia nie powinna znajdować się w pobliżu (pierwszy rząd ławek) i uczeń powinien być zwolniony z obowiązku tzw. „dyżurnego”;

   5) zwróć uwagę na zachowanie przez ucznia higieny ciała, przede wszystkim dłoni i paznokci (odpowiednio skrócone);

   6) skonsultuj z rodzicami oraz w porozumieniu z lekarzem opiekującym się uczniem zakres prac plastycznych lub prac ręcznych w narażeniu na potencjalne alergeny kontaktowe, po zakończeniu wspomnianych zajęć uczeń powinien dokładnie umyć ręce wybranym produktem emolientowym i następnie nałożyć emolient nawilżający.

   4. W przypadku zaostrzenia AZS lub nasilenia świądu w przebiegu AZS:

   1) zredukuj narażenia ucznia na stres, zastosować emolient (dostarczony przez rodziców), stosować okłady chłodzące;

   2) jeżeli uczeń jest ubrany za ciepło zachęć do zmiany ubioru na bardziej przewiewny;

   3) zachęć ucznia do wypicia wody (odpowiednie nawodnienie organizmu);

   4) w miarę dostępności podaj leki według zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z informacją uzyskaną od rodziców ucznia.

  • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z POKRZYWKĄ

   Pokrzywka to choroba skóry charakteryzująca się występowaniem zaczerwienienia, bąbli przypominających poparzenie przez pokrzywę, obrzęków i silnego świądu skóry.

   1. Przyczyny:

   Narażenie na alergen (kurz, alergeny zwierząt, pokarmy, leki), stres, słońce, ucisk.

   2. Objawy:

   Po narażeniu na alergen (kurz, alergeny zwierząt, pokarmy, leki), stres, słońce, ucisk pojawiają się: silny świąd, bąble pokrzywkowe, obrzęk.

   3. Postępowanie:

   1) u ucznia z potwierdzonym przez lekarza rozpoznaniem pokrzywki przewlekłej postępuj według zaleceń lekarza prowadzącego, zgodnie z informacją uzyskaną od rodziców; zalecenia mogą różnić się zależnie od rodzaju pokrzywki przewlekłej zwłaszcza w przypadkach pokrzywki fizykalnej (np. wynikającej z ucisku);

   2) usuń lub przerwij kontakt z czynnikiem podejrzanym o wywołanie epizodu pokrzywki;

   3) zmierz temperaturę;

   4) w przypadku pojawienia się objawów pokrzywki, w miarę dostępności podaj 1 dawkę leku przeciwhistaminowego w formie syropu, kropli lub tabletek;

   5) w każdym przypadku wystąpienia pokrzywki wnikliwie obserwuj ucznia;

   6) w przypadku epizodu zaostrzenia pokrzywki, powiadom rodziców;

   7) pokrzywka/świąd, zmiany skórne są najczęstszym i pierwszym objawem anafilaksji; wystąpienie objawów podobnych do anafilaksji jest obrazem reakcji alergicznej uogólnionej i wymaga postępowania jak w anafilaksji.

  • ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z ALERGICZNYM NIEŻYTEM NOSA 

   Alergiczny nieżyt nosa

   1. Przyczyny:

   Objawy alergicznego nieżytu nosa występują po ekspozycji na uczulający alergen, np. w sezonie kwitnienia drzew i traw, na początku sezonu grzewczego (uczulenie na kurz), a także w sytuacji obecności w klasie (szczególnie siedzenie w jednej ławce) osoby posiadającej w domu silnie uczulające zwierzęta (np. koty, gryzonie; alergeny te mogą być przenoszone na ubraniu).

   2. Objawy:

   1) wodnisty, lejący katar;

   2) napadowe kichanie;

   3) świąd nosa;

   4) świąd i zaczerwienienie spojówek oczu.

   3. Postępowanie:

   W przypadku nagłych objawów alergicznego nieżytu nosa i ewentualnie towarzyszącego zapalenia spojówek, w miarę dostępności zastosuj jedną dawkę leku przeciwhistaminowego w formie syropu, kropli lub tabletek.

   • Procedury bezpieczeństwa mające na celu

    zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzetstrzenianiu się

    chorób wirusowych i zakaźnych w tym COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

    Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka  w Wodzisławiu Śl.

    obowiązujące w sytuacji ogłoszenia stanu pandemii lub zagrożenia pandemią 

     

    §1. UCZEŃ, RODZICE W SZKOLE

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń ZDROWY - bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
    2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    3. W celu dotarcia do szkoły zaleca się korzystanie z indywidualnych i prywatnych środków transportu (samochód, rower, hulajnoga) lub przemieszczanie się pieszo. Jeżeli to możliwe zaleca się unikanie publicznych środków transportu.
    4. Wejścia i wyjścia do i ze szkoły dla uczniów odbywają się z wykorzystaniem wejść:
    • klasy I-III -  drzwiami  filii  biblioteki miejskiej,
    • klasy IV A,B i V A oraz VI A,B,C,D - wejście główne,
    • klasy VII A,B,C oraz VIII A,B,C - wejścia od strony boiska szkolnego.
    1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły - STREFY RODZICA (ograniczona przestrzeń holu przy wejściu głównym, holu przy wejściu przez bibliotekę miejską i holu od strony boiska), zachowując zasady:
    • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    • opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (zaleca się stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (rekomendowane są maseczki chirurgiczne).
    2. Po wejściu do szkoły uczniowie, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do zdezynfekowania lub umycia rąk zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy urządzeniach dezynfekujących i przy umywalkach.
    3. W trakcie przebywania uczniów w szkole obowiązują  zasady: częstego mycia rąk, ochrony  ust podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania ust, nosa i oczu.
    4. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Rodzice podają wychowawcom klas dwa różne sposoby kontaktu (np. dwa numery telefonów).
    5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności: podejrzenie podwyższonej temperatury - powyżej 38°C, kaszel, duszności) powiadomieni zostają rodzice/ opiekunowie ucznia, a on sam zostaje chwilowo odizolowany w IZOLATORIUM lub wyznaczonym miejscu, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. Odizolowany uczeń, za zgodą rodziców/opiekunów może zostać poddany pomiarowi temperatury. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania odizolowanego dziecka ze szkoły i do kontaktu z lekarzem.
    6. W przypadku zmiany stanu zdrowia dziecka sugerującej zakażenie wirusem COVID-19 rodzice są zobowiązani niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 należy o tym fakcie poinformować wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
    7. Aby zapewnić taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między klasami  przebywającymi na terenie szkoły (szczególnie w miejscach wspólnych) i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły uczniowie klas I-III korzystają z sal  lekcyjnych przydzielonych na stałe, na I piętrze zgodnie z harmonogramem:
    • I A - sala 21
    • I B - sala 22
    • II A - sala 23
    • II B - sala 19
    • III A - sala 23
    • III B - sala 24
    1.  Pozostałe klasy pracują w stale przydzielonych salach na parterze i drugim piętrze zgodnie z harmonogramem:
    • IV A - sala 16       
    • IV B - sala 34
    • V A - sala 23
    • VI A - sala 8
    • VI B - sala 7
    • VI C - sala 26
    • VI D - sala 36
    • VII A - sala 29
    • VII B - sala 35
    • VII C - sala 32
    • VIII A - sala 33
    • VIII B - sala 31
    • VIII C - sala 1

    Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali w trakcie całego dnia zajęć (wyjątek stanowią zajęcia informatyki oraz zajęcia wychowania fizycznego).

    1. Korzystanie z węzłów sanitarnych na poszczególnych piętrach odbywa się zgodnie z przydziałem sal lekcyjnych.   
    2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV - VIII tak organizują przerwy śródlekcyjne w szkole, by do minimum ograniczyć kontakt z uczniami innych klas (przerwy w systemie rotacyjnym).
    3. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Jednak nie ma przeszkód aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia w trakcie lekcji .
    4. W trakcie przerw oraz przebywania w przestrzeni wspólnej zaleca się aby uczniowie korzystali z maseczek zasłaniających usta i nos. Zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa są uczniowie posiadający przeciwwskazania lekarskie.
    5. Uczniowie zarówno w trakcie nauki stacjonarnej jak i nauki zdalnej pracują według planu dla danej klasy, zamieszczonego w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
    6. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu z wykorzystaniem boiska szkolnego oraz infrastruktury sportowej miasta w tym Rodzinnego Parku Rozrywki.
    7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
    8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    9. Ze względu na trudności z stałym dezynfekowaniu szafek uczniowskich zaleca się korzystanie z nich w ograniczonym zakresie - tylko do przechowania okrycia wierzchniego. W trakcie korzystania z szafek uczniowskich uczniowie podchodzą do wyznaczonej szafki pojedynczo, oczekujący zachowują dystans 1,5 m. Drzwi szafek są dezynfekowane każdorazowo po zakończeniu zajęć w szkole przez pracowników obsługi.   

    § 2. NAUCZYCIEL W SZKOLE.

    1. Nauczyciele szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotnąi dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
    2. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w systemie stacjonarnym lub zdalnym, hybrydowym (zgodnie z decyzją dyrektora).
    3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
    4. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
    5. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w systemie stacjonarnym i zdalnym w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
    6. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole oraz każdorazowo po ich zmianie lub uzupełnieniu.
    7. Nauczyciel usuwa z sali, w której odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
    8. Nauczyciel każdorazowo, po zakończeniu lekcji w danej sali, nadzoruje otwieranie okien w celu wywietrzenia sali lekcyjnej.
    9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną i rodziców ucznia. Za zgodą rodzica, pielęgniarka szkolna lub nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
    10. Nauczyciele kl. I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb jednak tak by uniemożliwić kontakt z uczniami innych klas i nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
    11. Nauczyciele klas IV-VIII pełnia dyzury przy salach lekcyjnych, w których prowadzili zajęcia. 

     

    § 3. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE.

    1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotnąi dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
    2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz, a także w przestrzeni publicznej z zachowaniem przepisów prawa.
    3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    4. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
    5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
     z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
    6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
    7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
    8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
    9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
    • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
    • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, drzwi szafek uczniowskich
    • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
    • dezynfekcji toalet,
    • dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w klasie.
    • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
    1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
    • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
    • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
    • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich myciei dezynfekcja.

     

    § 4. OSOBY TRZECIE W SZKOLE

    1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
    2. Do szkoły wejść mogą, tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
    3. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach szkoły (STREFA RODZICA).
    4. Każdorazowa wizyta osoby z zewnątrz winna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona  telefonicznie z sekretariatem szkoły.
    5. Osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

     

    § 5. HIGIENA i DEZYNFEKCJA, BEZPIECZEŃSTWO.

    1. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się zestawy do dezynfekcji rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dozowniki środka do dezynfekcji są regularnie napełniane.
    2. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych
    3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
    5. Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowy. Termometr jest dezynfekowany każdorazowo po jego użyciu w danej grupie. Użycie termometru bezdotykowego w stosunku do ucznia musi być uzgodnione z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
    6. Źródełko wody pitnej,  zostaje wyłączone z użycia do odwołania.
    7. Używane sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane po ich użyciu przez grupę. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają wycofane z użycia.
    8. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest myta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    9. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
    11. Pielęgniarka szkolna przyjmuje uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem i z zachowaniem zasad sanitarnych i epidemiologicznych oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Harmonogram dyżurów pielęgniarki dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
    12. W szkole wyznaczone jest i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (IZOLATORIUM), w którym będzie można chwilowo, do czasu przyjścia rodziców/opiekunów ucznia, odizolować osobę z objawami infekcji dróg oddechowych.
    13. Dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego może zawiesić zajęcia stacjonarne              i zalecić naukę zdalną grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie poszczególnych lub wszystkich zajęć.
    14. W przypadku wprowadzenia w szkole formy kształcenia, o której mowa w § 5. pkt 13 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczegółowych.
    15. Jeśli wynik testu na obecność COVID 19 ucznia bądź pracownika szkoły będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.

     

    § 6. ŚWIETLICA, BIBLIOTEKA.

    1. Świetlica szkolna funkcjonuje z zachowaniem zasad sanitarnych i epidemiologicznych i jest czynna w godzinach 7:00 - 16:00.
    2. Uczniowie zaczynający lekcje o 8:00, a przychodzący do szkoły przed godziną 7:45 udają się do świetlicy i pozostają pod opieką nauczyciela do godziny 7:45. Później przechodzą pod sale, w których mają planowe zajęcia.
    3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
    4. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, oraz przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.    
    5. W świetlicy wykorzystywane są tylko te przedmioty i przybory, dezynfekcja których jest możliwa.
    6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy opublikowane są na stronie internetowej szkoły w zakładce  „Organy szkoły/Świetlica”
    7. Biblioteka szkolna funkcjonuje z zachowaniem zasad sanitarnych i epidemiologicznych.
    8. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 uczniów z zachowaniem dystansu.
    9. Harmonogram pracy biblioteki, uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, oraz zasady pracy ustala bibliotekarka szkolna. Zasady są opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Organy szkoły/Biblioteka”
    10. Uczniowie muszą zgłaszać potrzebę wypożyczenia książek do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości przez dziennik elektronicznym.
    11. Oddawanie książek odbywa po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem i w sposób wskazany w zasadach.

     

    § 7. STOŁÓWKA

    1. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
    2. Spożywanie posiłków odbywa się z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
    3. Po zakończeniu wydawania posiłków blaty stołów i krzesła są dezynfekowane.
    4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
    5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
    6. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

     

    § 8. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA PRACOWNIKA SZKOŁY.

    1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z PROCEDUR oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
    2. Pracownicy szkoły powinni są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
    4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
    5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.)

     

    § 9. INNE.

    1. Możliwa jest organizacja wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
    2. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych oraz, po zakończeniu tych zajęć, mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 
    3. Zajęcia organizowane w szkole przez podmioty i organizacje zewnętrzne mogą odbywac się przed lub dopiero po zakończeniu wszystkich zajęć lekcyjnych w danej części lub segmencie budynku.    
    4. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

     

    § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

    1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 17.05.2021 r.
    2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 04.05.2021r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 10/2020/2020.
    3. Procedura może być modyfikowana.
    4. Procedura jest opublikowana na stronie internetowej szkoły.
    5. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
    6. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
    7. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS
    8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
    9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.