• Biathlon w czasie pandemii.

      W trakcie pandemii koronawirusa bardzo trudno trenować i utrzymywać rygor treningowy jednak biathloniści z naszych klas sportowych udowadniają, że nawet w tak trudnych okolicznościach można realizować plan treningowy w celu utrzymania kondycji fizycznej. Fotorelacja z „domowych” i terenowych treningów naszych sportowców potwierdza regułę - dla chcącego nie ma nic trudnego. Wytrwałym sportowcom gratulujemy samozaparcia i samodyscypliny! Szczególne zaś podziękowania należą się też tym rodzicom, którzy wspierają i angażują się w sportowe pasje swoich dzieci. Bez ich pomocy z całą pewnością byłoby trudniej. Wszystkim zatem: BRAWO WY!    

     • W czasie pandemii dzieci...się nie nudzą!

      Czas epidemii jest dla nas trudny, bo żyjemy w dużym obciążeniu. Z jednej strony obawiamy się, że zachorujemy lub ktoś z naszych bliskich zachoruje. Z drugiej strony boimy się, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Do tego dochodzi izolacja i różne ograniczenia, na dłuższą metę uciążliwe. Jak sobie z tym wszystkim radzić na co dzień?

     • Lapbook dobry na...matematykę!

      Ciekawe zajęcia w dobie nauki zdalnej zaproponowała swoim uczniom pani Małgorzata Wieczorek. W ramach lekcji matematyki uczniowie mieli za zadanie „skonstruować” Lapbooka. Pewnie nie wszyscy wiedzą cóż to takiego więc wyjaśniamy - Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.

      Lapbook ma też tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Co może zawierać lapbook? Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco. Do czego służy labook? Lapbook może pomagać w nauce. Służy także do zabawy dla kreatywnych dzieci. Często stanowi także niezastąpioną pomoc dydaktyczną przy lekturze lektur czy nauce nowych terminów. Jak już wspomnieliśmy tym razem lapbooki miały dotyczyć matematyki. Uczniowie, swobodnie wybierając tematykę skonstruowali wiele ciekawych „urządzeń”, w których zawarli definicje, wzory, ciekawostki i zadania. W przygotowanych lapbookach spotkać możemy więc działania matematyczne, geometrię, ułamki a nawet wyrażenia algebraiczne. Prace naszych uczniów miały być elementem szkolnego święta matematyki ale w związku z pandemią zmianie uległa forma ich prezentacji - można je podziwiać w galerii internetowej na nasze szkolnej stronie internetowej.

    • Lapbook dobry na...matematykę!
     • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?

      W związku z informacjami zamieszczonymi na stronach Mimnistrestwa Edukacji informujemy, że wymienione w komunikatach MEN formy zajęć bezpośrednich z uczniami na terenie szkoły będziemy uruchamiać najwcześniej od 25 maja 2020 r. Decyzja o opóźnieniu podyktowana jest przede wszystkim sytuacją epidemiczną panującą w naszym regionie i utrzymującą się ciągle wysoką liczbą nowych zakażeń COVID 19. Informujemy rónież, że żadna z proponowanych form zajęć bezpośrednich NIE ZASTĘPUJE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH ZDALNIE a jedynie jest ich uzupełnieniem czy rozszerzeniem oraz, że proponowane w dalszej częśći artykułu daty mogą się zmienić w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji epidemicznej.     

      Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

      Od poniedziałku, 25 maja br. przywrócimy zatem możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W niezmienionej formie - a więc zdalnie pozostaną zajęcia nauczania indywidualnego.

      Po rozpoznaniu przez wychowawców liczby uczniów chętnych do udziału w tych zajęciach  przygotowany zostanie w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami harmonogram tych zajęć tak by nie kolidował z zajęciami prowadzonymi zdalnie. W związku z z tym rodziców prosimy o kontakt w wychowawcami aby zgłośić chęć udziału w zajęciach   

       

      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwoścą prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III 

      Od poniedziałku, 25 maja br. będzie też możiwość skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Ta forma przygotowana jest głównie z myślą o rodzicach pracujących lub chcących wrócić do pracy.  Oznacza to, że dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki ze względów zawodowych, będa mogli skorzystać ze świetlicy szkolnej. Te dzieci będą też mogły uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli jednak z zastrzeżeniem, że mogą to być zajęcia prowadzone w grupach rocznikowych, a więc w grupach składających się z dzieci tego samego rocznika ale nie koniecznie z tej samej klasy. Oczywiście dla uczniów pozostających w domach w dalszym ciągu prowadzone będą zajęcia w formie zdalnej.

      Również i w tym przypadku prosimy rodziców o zgłaszanie wychowawcom zainteresowania tą formą zajęć. Po rozpoznaniu "zapotrzebowania" przygotujemy harmonogram pracy świetlicy i zaplanujemy zajęcia dydaktyczne.      

      Organizacja konsultacji z uczniami

      Od 25 maja br. chemy umożliwić też uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach do 4 osób.

      Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i będą w pierwszej kolejności prowadzone z przedmiotów zdawanych na egzaminach ósmoklasisty. W miarę potrzeb oraz możliwości organizacyjnych postaramy się również zorganizować konsultacje z innych przedmiotów. Ideą tych zajęć jest aby uczniowie milei możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji o zainteresoaniu i chęci udziału uczniów w konsultacjach. Gdy poznamy skalę zaintersowania ustalimy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi wymiar godzinowy tych konsultacji, ich harmonogram oraz organizację.  

       

      Wszystkie zaproponowane zajęcia oczywiście organizowane będa w rygorze sanitarnym oraz organizacyjnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji. Rygory te to:

      • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk bezpośrednio przed wejściem do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły.
      • Obowiązkowe noszeniu maseczki (lub przyłbicy) w trakcie pobytu w szkole.
      • Obowiązkowy pomiar temperatury ciała przychodzących (w związku z powyższym wymagana będzie zgoda na dokonywanie takiego pomiaru).
      • Zachowanie dystansu minimum 2 metrów pomiędzy uczniem i prowadzącym nauczycielem.
      • Wietrzenie sal oraz dezynfekowanie stanowisk pracy każdorazowo po zakończeniu zajęć. 
      • Biorąc pod uwagę rozmiary naszych sal lekcyjnych zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III będą mogły być prowadzone przy udziale maksimum 11 uczniów + nauczyciel i stale w jednej sali.
      • Usunięcie z sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. W salach tych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 m(1 uczeń - 1 ławka szkolna).
      • Uczeń zobowiązany będzie posiadać własne przybory i podręczniki, ki  nie będzie mógł wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami. 
      • Przerwy dla grupy będą  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędzać będzie przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Organizacja pracy i koordynacja zajęć oraz przerw będzie taka by utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw i zajęć).
      • Nie będzie wyjść poza teren szkoły.
      • Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Godziny pracy świetlicy wynikać będą z informacji zebranych od rodziców.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do "strefy rodzica" z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczeniowie zdrowi - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą rodzice/opiekunowie uczniów przebywających w szkole stale przebywają w zasięgu telefonu i odpowiadają na kontakt szkoły.
      • Jeżeli dziecko lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany od grupy w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku ucznia niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania go ze szkoły.
    • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?
     • Znamy kolejne etapy funkcjonowania szkół.

      Na stronach Ministerstwa Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach ukazały się informacje po dzisiajeszej konferencji Premiera oraz Ministra Edukacji. Opublikowany został harmonogram kolejnych etapów poworotu do "normalności" w szkołach. Harmonogram ten ma harakter ogólnopolski pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją pandemiczną na Śląsku nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w odniesieniu do naszego regionu.

     • Konkursy literackie rozstrzygnięte.

      23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna kierowana przez p. Alinę Kowol zaproponowała uczniom naszej szkoły krótkie spotkania z literaturą i udział w konkursach literackich zorganizowanych dla poszczególnych grup wiekowych. 8 maja minął termin nadsyłania odpowiedzi więc po ich przeanalizowaniu i ocenie ustalona została  lista laureatów. ​​​​​​​

      W grupie klas I-II wyrożnieni zostali:  Anna Wrzeszcz z klasy 1A oraz z tej samej klasy uczeń - Patryk Dziwoki. W klasach III-VI wyróżniono Franciszka Fibica z klasy IIIB oraz Piotra Wrzeszcza z klasy IVA. W grupie uczniów klas V-VI laureatami zostali: Ismena Wutke z VA, Milena Paliga z VC oraz Karol Konsek z VIA. Wśród nasjtarszych uczestników konkursu czyli uczniów klas VII-VIII na wyróżnienie zasłużyli: Sylwia Kubica z klasy VIIIB, Liwia Piliszek i Wiktoria Wywioł - obie z  klasy VIIA oraz Patrycja Szeremeta uczennica klasy VIIB.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie natomiast wyróżnionym gratulujemy sukcesu i informujemy, że nagrody - oczywiście książkowe zostaną Wam  wręczone w pierwszym możliwym terminie.

    • Konkursy literackie rozstrzygnięte.
     • Wykorzystaj czas!

      Uczniowie klas szóstych pokazali, że dzisiejsza młodzież niekoniecznie trzyma w rękach tylko telefon, ale nadal jest ciekawa świata literatury. Swoje fascynacje książką udokumentowali na zdjęciach, które są dostępne w galerii Wykorzystaj czas!.

      Udostępnione przez nich zdjęcia są zachętą dla rówieśników, aby zechcieli siegnąć po książki. "Akcja książki pozostaje jeszcze długo w myślach czytelnika" - stwierdza uczennica klasy 6a

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Ministerstwo Edukacji właśnie ogłosiło nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Informacje  podane w komunikacie to co prawda dopiero projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ale warto się z proponowanymi termianami zapoznac już dzisiaj. Więcej informacji w zakładce: Ósmoklasiści

    • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
     • Taka lekcja... czyli jak się bawią na muzyce?

      Kolejne dni nauki zdalnej w "Dziesiątce" i kolejne wyzwanie. Tym razem na lekcji muzyki uczniowie "stawili" czoła kultowej piosence wykonywanej w oryginale przez Jerzego Stuhra w trakcie Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1977.

      Uczniami z dystansem do siebie oraz z poczuciem humoru, którym „rzuciło się na uszy” są: znana już z naszej szkolnej telewizji Ala z VII A, z tej samej klasy Grzegorz oraz Kacper z VIA i przesympatyczna Nikola z IB. BRAWO WY!