• Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.

       

      ​​​​​​1 września 2020 r. wprowadziliśmy w życie procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz zmianami wprowadzonymi przez nowego Ministra Zdrowia uaktualniliśmy procedury i ponownie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami oraz stosowanie się do przedstawionych zapisów. 

      Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganiei przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

      Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka  w Wodzisławiu Śl.

      obowiązujące od 14 września 2020 r.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.  wznawia funkcjonowanie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1356 z poźn. zmianami). Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
      2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, osoby z objawami infekcji lub osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
      3. W celu zmniejszenia ryzyka kontaktu ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; w sprawach szkolnych zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Bez wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia wizyty nie ma możliwości wejścia do szkoły.
      4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Wykorzystywane do dezynfekcji rąk płyny posiadają karty charakterystyki z których wynika, że mogą być stosowane do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działają wirusobójczo, bakteriobójczo, i grzybobójczo.     
      5. Uczniowie z potwierdzonymi przez lekarza przeciwwskazaniami do stosowania płynów dezynfekcyjnych są zwolnieni z obowiązku dezynfekcji. Zaleca się w takim przypadku częste mycie rąk przy użyciu mydła. Fakt istnienia u ucznia w/w przeciwwskazań rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają wychowawcy klasy.
      6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: zachowanie 1,5 metrowego dystansu, zakrycie nosa i ust, obowiązkowa dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole, ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
      7. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      8. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W przypadku opuszczenia przez ucznia lub nauczyciela sali lekcyjnej lub przebywania w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie itp.) zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z takiej formy zabezpieczenia w trakcie lekcji. 
      9. Uczniowie z potwierdzonymi przez lekarza przeciwwskazaniami do stosowania maseczek lub/i przyłbic nie korzystają z tej formy zabezpieczenia. W takich przypadkach konieczne jest zachowanie środka ostrożności w postaci 1,5 metra dystansu w kontaktach z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Fakt posiadania w/w przeciwwskazań rodzice/prawni opiekunowie  zgłaszają  wychowawcy klasy.
      10. Zaleca się czste mycię rąk używając mydła w płynie i wody.
      11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane oraz regularnie  - przynajmniej raz na godzinę wietrzone. W przypadku dobrej pogody zalecana jest praca przy otwartych oknach.
      12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
      13. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować minimum raz dziennie.
      14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane minimum raz dziennie.
      15. Podczas zajęć wychowania fizycznego zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      17. W trakcie zajęć z informatyki uczniowie korzystają z zabezpieczonych folią klawiatur komputerowych oraz myszek. Każdorazowo po zakończeniu zajęć folia jest zdejmowana i wyrzucana do oznaczonego pojemnika.

      § 2

      Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

      1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
      2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów
      3. Wejścia i wyjścia do i ze szkoły odbywają się z wykorzystaniem trzech wejść. Klasy  I-III korzystają z wejścia i wyjścia przy bibliotece miejskiej. Klasy IV-VII korzystają z wejścia i wyjścia głównego. Klasy VIII oraz grupy i klasy zaczynające zajęcia lekcjami wf korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej.
      4. Nauczyciele kl. I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      5. Przerwy dla klas IV-VIII organizowane są według zasady: klasy A i C przerwy parzyste  na korytarzu, przerwy nieparzyste w sali lekcyjnej klasy B i D odwrotnie.
      6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      § 3

      Wybór formy kształcenia

      1. Wyboru   formy   kształcenia, w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego panującego na obszarze   powiatu  wodzisławskiego,  dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinia Sanepidu i zgodzie organu prowadzącego.
      2. W sytuacji zaliczenia powiatu  wodzisławskiego do strefy „zielonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
      3. W   przypadku   zaliczenia   powiatu  wodzisławskiego do   strefy   „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
      1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych na czas określony dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość dla grup lub zajęć, których zawieszenie dotyczy,
      2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
      3. Wprowadzenie wybranej formy kształcenia, o której mowa w ust. 3, wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
      4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki hybrydowej lub zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

      §4

      Nauczyciele

      1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze.
      2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
      3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
      4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
      5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
      6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
      7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz po przerwach spędzanych na korytarzu a także każdorazowo przy zmianie sali lekcyjnej.
      8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Pielęgniarka szkolna, lub inny pracownik szkoły, za zgodą rodzica, powinien zmierzyć temperaturę ciała dziecka z niepokojącymi objawami. W przypadku wskazania pomiaru temperatury w granicach 37,2ºC - 37,9ºC (lub 38,0ºC i więcej w przypadku pomiaru bezdotykowego) pracownik szkoły niezwłocznie wzywa rodziców/opiekunów, a sam uczeń zostaje umieszczony w szkolnym izolatorium i oczekuje w nim pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki lub innego pracownika szkoły do czasu ich przybycia i odebrania. W momencie odbioru dziecka rodzic/opiekun zostaje poinformowany o konieczności skorzystania z teleporady udzielonej przez lekarza rodzinnego lub innego dyżurującego.

      §5

      Rodzice

      1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
      2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
      3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
      4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. Rodzic ma obowiązek odebrać wskazany numer telefonu lub niezwłocznie oddzwonić.
      5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
      6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
      7. W sytuacji konieczności izolowania dziecka lub zastosowania kwarantanny ze względu na COCID 19 rodzice informują telefonicznie lub e-mailowo szkołę o tym fakcie.

      §6

      Pracownicy szkoły

      1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
      2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami w przypadku braku możliwości zachowania dystansu minimum 2 metrów oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
      3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa pod warunkiem jednak zachowania dystansu.
      4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
      5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
      6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
      7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkołyo zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
      8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do: utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, dezynfekcji toalet, dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w klasie. dezynfekcji urządzeń na boisku szkolnym (bramki, klamki bramy wejściowej)
      9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
      10. Do obowiązków personelu obsługi należy także: sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich myciei dezynfekcja.
      11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

      § 7

      Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zobowiązuje rodzica/opiekuna  do natychmiastowego odbioru ze szkoły dziecka wykazującego niepokojące objawy).
      2. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
      3. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
      4. Osoby odprowadzające i odbierające uczniów nie wchodzą do budynku szkoły.
      5. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
      6. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

      § 8

      Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

      1. Plac zabaw jest dezynfekowany codziennie przed rozpoczęciem zajęć.
      2. Po powrocie ze świeżego powietrza oraz po zajęciach wychowania fizycznego i informatyki dzieci muszą dokładnie zdezynfekować i umyć ręce.
      3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      4. Nie organizuje się wycieczek klasowych i szkolnych.
      5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
      6. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w trakcie trwania zajęć szkolnych.
      7. Sprzęt oraz wyposażenie boiska szkolnego jest dezynfekowane codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

      § 9

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

      1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły;
      2. Uczniowie muszą zgłaszać potrzebę wypożyczenia książek do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości przez dziennik elektroniczny.
      3. Oddawanie książek odbywa po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
      4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
      5. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 uczniów z zachowaniem dystansu.

      § 10

      Kontakt z osobami trzecimi

      1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
      2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, listonoszem pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
      3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek przy wejściu głównym i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa) po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie lub e-mailowo.
      4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

      § 12

      Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

      1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
      2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  lub oddziałem zakaźnym szpitala.
      3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC (lub 38,0ºC i więcej w przypadku pomiaru bezdotykowego) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w izolatorium szkolnym.
      4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do krótkotrwałego odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie.
      5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
      6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki lub innego pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
      7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę.
      8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
      9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. Jeśli wynik testu na obecność COVID 19 ucznia będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
      1. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      § 13

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

      1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
      2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem POZ, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
      3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i stosuje się do zaleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną, lekarza czy szpital.
      4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS.
      7. Jeśli wynik testu pracownika na obecność COVID 19 będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
      8. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

      §14

      Postanowienia końcowe

      1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
      2. Procedura może być modyfikowana.
      3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
      4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
      5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły, podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę stacjonarnie lub on-line oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
      6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
      7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

       

       

      Wodzisław Śląski 11.09.2020 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10

      Im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.

    • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.
     • 1 września... ale JAK?

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Nieuchronnie zbliżamy się do końca wakacji, a to oznacza, że coraz bliżej do dnia wznowienia zająć w nowym roku szkolnym 2020/2021. Rozpoczynając wakacje życzyłem Wam, ale także i sobie abyśmy mogli rozpocząć pracę w nowym roku szkolnym w normalnych warunkach. Niestety sytuacja nie poprawiła się na tyle aby zapomnieć o pandemii. W „10” zaczniemy co prawda naukę w warunkach stacjonarnych jednak w trosce o zdrowie uczniów i pracowników szkoły prowadzić ją będziemy przede wszystkim w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.