• Opieka stomatologiczna w SP10.

      Zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lexstom" Usługi Medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

      W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej wykonywane są świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci do 18 roku życia wykonywane są tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechaniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez lekarza-stomatologa świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodzica/opiekuna prawnego złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.    

      Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego uczniów obejmują w zakresie leczenia:

      • badania podstawowe i kontrolne
      • rentgen
      • znieczulenie
      • leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby "4" do "8" + światłoutwardzalne - zęby od "3" do "3" góra i dół)
      • leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne)
      • leczenie kanałowe szystkich zębów 
      • usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych

      W zakresie profilaktyki:

      • badania kontrolne
      • usuwanie złogów nazębnych na szczęce i żuchwie
      • lakierowanie zębów szczęki i żuchwy
      • impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

      UWAGA!! W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z NZOZ "Lexstom" pod numerami telefonów 533 226 155 / 4554278. Na pierwszą wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców/prawnego opiekuna, konieczna jest również dyskietka NFZ dziecka.

      Rejestracja czynna jest:

      Poniedziałek - środa - piątek w godzinach 8:00 - 14:00

      wtorek w godzinach 10:00 - 17:00

      RODZICE MAJĄ PRAWO WYBORU INNEGO LEKARZA, PODMIOTU LECZNICZEGO NIŻ TEN WSKAZANY PRZEZ SZKOŁĘ. 

    • Opieka stomatologiczna w SP10.
     • Medalowy weekend biathlonistów SP10!!

      Bardzo pracowity, ale i pełen sukcesów weekend mieli zawodnicy UKS Strzał Wodzisław Śląski na co dzień uczniowie klas sportowych „Dziesiątki” Od czwartku do niedzieli w Dusznikach-Zdroju rozgrywano zawody Mistrzostw Polski w biathlonie letnim, w którym medalowo swój udział zaznaczyli nasi uczniowie.

     • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.

       

      ​​​​​​1 września 2020 r. wprowadziliśmy w życie procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz zmianami wprowadzonymi przez nowego Ministra Zdrowia uaktualniliśmy procedury i ponownie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami oraz stosowanie się do przedstawionych zapisów. 

      Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganiei przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

      Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka  w Wodzisławiu Śl.

      obowiązujące od 14 września 2020 r.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.  wznawia funkcjonowanie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1356 z poźn. zmianami). Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
      2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, osoby z objawami infekcji lub osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
      3. W celu zmniejszenia ryzyka kontaktu ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; w sprawach szkolnych zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Bez wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia wizyty nie ma możliwości wejścia do szkoły.
      4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Wykorzystywane do dezynfekcji rąk płyny posiadają karty charakterystyki z których wynika, że mogą być stosowane do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działają wirusobójczo, bakteriobójczo, i grzybobójczo.     
      5. Uczniowie z potwierdzonymi przez lekarza przeciwwskazaniami do stosowania płynów dezynfekcyjnych są zwolnieni z obowiązku dezynfekcji. Zaleca się w takim przypadku częste mycie rąk przy użyciu mydła. Fakt istnienia u ucznia w/w przeciwwskazań rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają wychowawcy klasy.
      6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: zachowanie 1,5 metrowego dystansu, zakrycie nosa i ust, obowiązkowa dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole, ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
      7. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      8. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W przypadku opuszczenia przez ucznia lub nauczyciela sali lekcyjnej lub przebywania w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie itp.) zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z takiej formy zabezpieczenia w trakcie lekcji. 
      9. Uczniowie z potwierdzonymi przez lekarza przeciwwskazaniami do stosowania maseczek lub/i przyłbic nie korzystają z tej formy zabezpieczenia. W takich przypadkach konieczne jest zachowanie środka ostrożności w postaci 1,5 metra dystansu w kontaktach z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Fakt posiadania w/w przeciwwskazań rodzice/prawni opiekunowie  zgłaszają  wychowawcy klasy.
      10. Zaleca się czste mycię rąk używając mydła w płynie i wody.
      11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane oraz regularnie  - przynajmniej raz na godzinę wietrzone. W przypadku dobrej pogody zalecana jest praca przy otwartych oknach.
      12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
      13. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować minimum raz dziennie.
      14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane minimum raz dziennie.
      15. Podczas zajęć wychowania fizycznego zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      17. W trakcie zajęć z informatyki uczniowie korzystają z zabezpieczonych folią klawiatur komputerowych oraz myszek. Każdorazowo po zakończeniu zajęć folia jest zdejmowana i wyrzucana do oznaczonego pojemnika.

      § 2

      Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

      1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
      2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów
      3. Wejścia i wyjścia do i ze szkoły odbywają się z wykorzystaniem trzech wejść. Klasy  I-III korzystają z wejścia i wyjścia przy bibliotece miejskiej. Klasy IV-VII korzystają z wejścia i wyjścia głównego. Klasy VIII oraz grupy i klasy zaczynające zajęcia lekcjami wf korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej.
      4. Nauczyciele kl. I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      5. Przerwy dla klas IV-VIII organizowane są według zasady: klasy A i C przerwy parzyste  na korytarzu, przerwy nieparzyste w sali lekcyjnej klasy B i D odwrotnie.
      6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      § 3

      Wybór formy kształcenia

      1. Wyboru   formy   kształcenia, w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego panującego na obszarze   powiatu  wodzisławskiego,  dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinia Sanepidu i zgodzie organu prowadzącego.
      2. W sytuacji zaliczenia powiatu  wodzisławskiego do strefy „zielonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
      3. W   przypadku   zaliczenia   powiatu  wodzisławskiego do   strefy   „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
      1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych na czas określony dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość dla grup lub zajęć, których zawieszenie dotyczy,
      2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
      3. Wprowadzenie wybranej formy kształcenia, o której mowa w ust. 3, wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
      4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki hybrydowej lub zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

      §4

      Nauczyciele

      1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze.
      2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
      3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
      4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
      5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
      6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
      7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz po przerwach spędzanych na korytarzu a także każdorazowo przy zmianie sali lekcyjnej.
      8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Pielęgniarka szkolna, lub inny pracownik szkoły, za zgodą rodzica, powinien zmierzyć temperaturę ciała dziecka z niepokojącymi objawami. W przypadku wskazania pomiaru temperatury w granicach 37,2ºC - 37,9ºC (lub 38,0ºC i więcej w przypadku pomiaru bezdotykowego) pracownik szkoły niezwłocznie wzywa rodziców/opiekunów, a sam uczeń zostaje umieszczony w szkolnym izolatorium i oczekuje w nim pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki lub innego pracownika szkoły do czasu ich przybycia i odebrania. W momencie odbioru dziecka rodzic/opiekun zostaje poinformowany o konieczności skorzystania z teleporady udzielonej przez lekarza rodzinnego lub innego dyżurującego.

      §5

      Rodzice

      1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
      2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
      3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
      4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. Rodzic ma obowiązek odebrać wskazany numer telefonu lub niezwłocznie oddzwonić.
      5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
      6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
      7. W sytuacji konieczności izolowania dziecka lub zastosowania kwarantanny ze względu na COCID 19 rodzice informują telefonicznie lub e-mailowo szkołę o tym fakcie.

      §6

      Pracownicy szkoły

      1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
      2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami w przypadku braku możliwości zachowania dystansu minimum 2 metrów oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
      3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa pod warunkiem jednak zachowania dystansu.
      4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
      5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
      6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
      7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkołyo zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
      8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do: utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, dezynfekcji toalet, dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w klasie. dezynfekcji urządzeń na boisku szkolnym (bramki, klamki bramy wejściowej)
      9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
      10. Do obowiązków personelu obsługi należy także: sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich myciei dezynfekcja.
      11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

      § 7

      Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zobowiązuje rodzica/opiekuna  do natychmiastowego odbioru ze szkoły dziecka wykazującego niepokojące objawy).
      2. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
      3. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
      4. Osoby odprowadzające i odbierające uczniów nie wchodzą do budynku szkoły.
      5. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
      6. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

      § 8

      Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

      1. Plac zabaw jest dezynfekowany codziennie przed rozpoczęciem zajęć.
      2. Po powrocie ze świeżego powietrza oraz po zajęciach wychowania fizycznego i informatyki dzieci muszą dokładnie zdezynfekować i umyć ręce.
      3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      4. Nie organizuje się wycieczek klasowych i szkolnych.
      5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
      6. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w trakcie trwania zajęć szkolnych.
      7. Sprzęt oraz wyposażenie boiska szkolnego jest dezynfekowane codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

      § 9

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

      1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły;
      2. Uczniowie muszą zgłaszać potrzebę wypożyczenia książek do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości przez dziennik elektroniczny.
      3. Oddawanie książek odbywa po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
      4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
      5. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 uczniów z zachowaniem dystansu.

      § 10

      Kontakt z osobami trzecimi

      1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
      2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, listonoszem pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
      3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek przy wejściu głównym i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa) po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie lub e-mailowo.
      4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

      § 12

      Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

      1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
      2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  lub oddziałem zakaźnym szpitala.
      3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC (lub 38,0ºC i więcej w przypadku pomiaru bezdotykowego) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w izolatorium szkolnym.
      4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do krótkotrwałego odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie.
      5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
      6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki lub innego pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
      7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę.
      8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
      9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      10. Jeśli wynik testu na obecność COVID 19 ucznia będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
      1. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      § 13

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

      1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
      2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem POZ, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
      3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i stosuje się do zaleceń wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną, lekarza czy szpital.
      4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS.
      7. Jeśli wynik testu pracownika na obecność COVID 19 będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
      8. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

      §14

      Postanowienia końcowe

      1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
      2. Procedura może być modyfikowana.
      3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
      4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
      5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły, podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę stacjonarnie lub on-line oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
      6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
      7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

       

       

      Wodzisław Śląski 11.09.2020 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10

      Im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śl.

    • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.
     • 1 września... ale JAK?

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Nieuchronnie zbliżamy się do końca wakacji, a to oznacza, że coraz bliżej do dnia wznowienia zająć w nowym roku szkolnym 2020/2021. Rozpoczynając wakacje życzyłem Wam, ale także i sobie abyśmy mogli rozpocząć pracę w nowym roku szkolnym w normalnych warunkach. Niestety sytuacja nie poprawiła się na tyle aby zapomnieć o pandemii. W „10” zaczniemy co prawda naukę w warunkach stacjonarnych jednak w trosce o zdrowie uczniów i pracowników szkoły prowadzić ją będziemy przede wszystkim w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.

     • Odbiór zaświadczeń OKE!

      Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

      Przypominamy, że w piątek 31 lipca, od godziny 10:00 do 13:00 będzie można odebrać zaświadczenia OKE o uzyskanych wynikach w egzaminie ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawane będą w holu, przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego.   

      Należy pamiętać, że po odbiór zaświadczenia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nieobjęta kwarantanną. Przypominamy też, że odebrać zaświadczenie może uczeń, rodzic/prawny opiekun ucznia lub osoba upoważniona (upoważnienie pisemne, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia). Uczniowie, którzy z jakichś względów nie będą mogli odebrać zaświadczenia w piątek 31.07 będą to mogli zrobić od 3.08 do 5.08 w godzinach pracy sekretariatu.  

      Ucznowie lub osoby odbierające zaświadczenie wchodzić będą do szkoły pojedynczo, w maseczce, zalecamy też stosowanie rękawiczek jednorazowych i własnego długopisu (należy podpisać odbiór zaświadczenia). Oczekujących na odbiór prosimy o zachowanie zalecanej odległości 1,5m  w oczekiwaniu na wejście do szkoły.

    • Odbiór zaświadczeń OKE!
    • Jak "pracować" będziemy od września?
     • Jak "pracować" będziemy od września?

      Wiceminister zdrowia - p. Waldemar Kraska poinformował, że w resorcie zdrowia, specjalnie do tego powołany zespół, przygotowywuje strategię działań na okres jesienny w związku z przewidywaną drugą falą epidemii COVID 19. Z informacji wynika, że decyzje w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki zostaną podjęte najwcześniej w połowie sierpnia. W tym samym komunikacie przekazana została również informacja o możliwości przywrócenia obowiązku noszenia maseczek na ulicy.

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!

      Zgodnie z otrzymaną dzisiaj, drogą e-mailową, wiadomością z OKE Jaworzno informujemy, że zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane za potwierdzeniem odbioru w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. - od godziny 10:00. Zaświadczenia mogą odbierać uczniowie bądź rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

      W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenie to może być wydane innej osobie, posiadającej podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej oraz upoważniającej (Imię nazwisko rodzica/prawnego ucznia, imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko ucznia, którego zaświadczenie ma być wydane).  

      Informujemy też, że indywidualne wyniki dla każdego ucznia dostępne będą od 31 lipca (po godzinie 10:00) po zalogowaniu się na stronie internetowej:   

      Indywidualne hasła oraz loginy uczniów do strony z wynikami zostały przekazane przez wychowawców klas uczniom za pośrednictwem poczty elektronicznej dziennika LIBRUS.

    • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!
    • Pomagamy!
     • Pomagamy!

      Bardzo dobre informacje dotarły do nas aż z… KENII. Organizacja Maryland Academy & Community Centre z tego kraju wyróżniła naszą szkołę Certyfikatem współpracy z International Humanitarian Organization Face to Face. Wyróżnienie to było efektem naszego zaangażowania się w program edukacyjno humanitarny „Face to Face”. Uczniowie „Dziesiątki”, pod kierunkiem p. Eweliny Grzybek, już drugi rok z rzędu, w ramach projektu „Lekcje on-line ze Światem” mieli okazję spotykać się, za pośrednictwem łączy internetowych z uczniami w Kenii, oraz wspierali powroty do szkoły uzdolnionych, osieroconych uczniów z tego kraju. Jesteśmy dumni z postawy i zaangażowania naszych uczniów oraz nauczycieli w tą szczytną akcję.

     • Jesteśmy kreatywni!

      Okres wakacyjny praktycznie w pełni ale…. zawsze jest dobry czas na przekazanie dobrych informacji. Sukces naszej drużyny w miejskim Festiwalu Kreatywności oraz awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności  Destination Imagination został potwierdzony kolejnym certyfikatem. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli oraz trenerów kreatywności nasza szkoła została wyróżniona tytułem  Szkoły Kreatywności i Innowacji 2020. Całej drużynie - uczniom, opiekunom oraz trenerom - DZIĘKUJEMY i raz jeszcze gratulujemy sukcesu!

    • Nadchodzące wydarzenia!
     • Nadchodzące wydarzenia!

      Drodzy uczniowie oraz rodzice. Przypominamy, że zgodnie z podaną we wrześniu organizacją roku szkolnego 2019/2020 dzień 12 czerwca 2020 r. jest dla wszystkich uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniach 16 - 18.06.2020 r. przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty w związku z czym te dni dla uczniów klas I-VII są również wolne od zajęć dydaktycznych.

     • Biblioteka informuje!

      Powoli, ale systematycznie zbliżamy się do najlepszego okresu w życiu każdego chyba ucznia - DO WAKACJI! Nim to jednak nastąpi musimy zakończyć wszystko to co rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku. Jednym z takich OBOWIĄZKÓW jest zwrot wypożyczonych książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Ponieważ mamy specyficzny czas Pani Alina Kowol - nasza bibliotekarka opracowała, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, wytyczne dotyczące funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii.  

      REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

      PRZEZ  NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SP NR 10 W WODZISŁAWIU ŚL.

      1. Bibliotekarz i wszyscy użytkownicy biblioteki szkolnej  zobowiązani są do przebywania w pomieszczeniu w maseczkach i rękawiczkach - nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
      2. Należy zachować bezpieczną tj. 2-metrową odległości od rozmówcy i współpracowników.
      3. W bibliotece, oprócz bibliotekarza, może jednorazowo przebywać jedna osoba w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
      4. Nie należy przekraczać wyznaczonych linii.
      5. Zakazuje się z użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie.
      6. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
      7. Biblioteka szkolna rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.
      8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
      9. Przyjęte książki zostają odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.
      10. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
      11. Obsługa czytelnika będzie ograniczona do minimum, tj. do wydania lub przyjęcia książek.  Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
      12. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny Librus o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
      13. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus w celu kierowania zapytań lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
      14. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do odczytywania wiadomości przesyłanych przez nauczyciela bibliotekarza.
      15. Obowiązują zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów.
      16. Zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
      17. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają materialnie tj. zobowiązani są do odkupienia i dostarczenia podręcznika do biblioteki szkolnej.
      18. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
      19. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek zobowiązany jest do założenia maseczki i rękawiczek.
      20. Sposób przekazania zbiorów do biblioteki szkolnej: komplety podręczników oraz książki wypożyczone z biblioteki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię,nazwisko ucznia, klasa.
      21. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
     • Biathlon w czasie pandemii.

      W trakcie pandemii koronawirusa bardzo trudno trenować i utrzymywać rygor treningowy jednak biathloniści z naszych klas sportowych udowadniają, że nawet w tak trudnych okolicznościach można realizować plan treningowy w celu utrzymania kondycji fizycznej. Fotorelacja z „domowych” i terenowych treningów naszych sportowców potwierdza regułę - dla chcącego nie ma nic trudnego. Wytrwałym sportowcom gratulujemy samozaparcia i samodyscypliny! Szczególne zaś podziękowania należą się też tym rodzicom, którzy wspierają i angażują się w sportowe pasje swoich dzieci. Bez ich pomocy z całą pewnością byłoby trudniej. Wszystkim zatem: BRAWO WY!

     • W czasie pandemii dzieci...się nie nudzą!

      Czas epidemii jest dla nas trudny, bo żyjemy w dużym obciążeniu. Z jednej strony obawiamy się, że zachorujemy lub ktoś z naszych bliskich zachoruje. Z drugiej strony boimy się, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Do tego dochodzi izolacja i różne ograniczenia, na dłuższą metę uciążliwe. Jak sobie z tym wszystkim radzić na co dzień?

      Wielu z nas w obecnej sytuacji zadaje sobie takie właśnie pytanie. Odpowiedzi i sposobów jest wiele ale z całą pewnością warto przede wszystkim zaplanować i zorganizować sobie czas. Wyznaczenie pory na naukę, aktywność fizyczną, rozrywkę i chwilę dla rodziny z całą pewnością zorganizuje nam dzień i sprawi, że nie będziemy mieli poczucia straty czasu czy nudy. Uczniowie klasy III A podzielili się swoimi pomysłami na spędzenie czasu w domu. Ich propozycja to ruch, aktywność fizyczna w otoczeniu bujnej w tym czasie zieleni, a także aktywność na przykład…. kulinarna!.

    • Lapbook dobry na...matematykę!
     • Lapbook dobry na...matematykę!

      Ciekawe zajęcia w dobie nauki zdalnej zaproponowała swoim uczniom pani Małgorzata Wieczorek. W ramach lekcji matematyki uczniowie mieli za zadanie „skonstruować” Lapbooka. Pewnie nie wszyscy wiedzą cóż to takiego więc wyjaśniamy - Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.

    • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?
     • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?

      W związku z informacjami zamieszczonymi na stronach Mimnistrestwa Edukacji informujemy, że wymienione w komunikatach MEN formy zajęć bezpośrednich z uczniami na terenie szkoły będziemy uruchamiać najwcześniej od 25 maja 2020 r. Decyzja o opóźnieniu podyktowana jest przede wszystkim sytuacją epidemiczną panującą w naszym regionie i utrzymującą się ciągle wysoką liczbą nowych zakażeń COVID 19. Informujemy rónież, że żadna z proponowanych form zajęć bezpośrednich NIE ZASTĘPUJE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH ZDALNIE a jedynie jest ich uzupełnieniem czy rozszerzeniem oraz, że proponowane w dalszej częśći artykułu daty mogą się zmienić w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji epidemicznej.

     • Znamy kolejne etapy funkcjonowania szkół.

      Na stronach Ministerstwa Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach ukazały się informacje po dzisiajeszej konferencji Premiera oraz Ministra Edukacji. Opublikowany został harmonogram kolejnych etapów poworotu do "normalności" w szkołach. Harmonogram ten ma harakter ogólnopolski pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją pandemiczną na Śląsku nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w odniesieniu do naszego regionu.   

      Od poniedziałku, 18 maja br. przywracana będzie, za zgodą rodziców, możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. 

      Od 25 maja br. przywracane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Obowiązek realizowania podstawy programowej zostaje utrzymany. Na uwagę zasługuje jednak fakt że w zależności od sytuacji pandemicznej w regionie to  dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. 

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

    • Konkursy literackie rozstrzygnięte.
     • Konkursy literackie rozstrzygnięte.

      23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna kierowana przez p. Alinę Kowol zaproponowała uczniom naszej szkoły krótkie spotkania z literaturą i udział w konkursach literackich zorganizowanych dla poszczególnych grup wiekowych. 8 maja minął termin nadsyłania odpowiedzi więc po ich przeanalizowaniu i ocenie ustalona została lista laureatów. ​​​​​​​

     • Wykorzystaj czas!

      Uczniowie klas szóstych pokazali, że dzisiejsza młodzież niekoniecznie trzyma w rękach tylko telefon, ale nadal jest ciekawa świata literatury. Swoje fascynacje książką udokumentowali na zdjęciach, które są dostępne w  galerii Wykorzystaj czas!.

      Udostępnione przez nich zdjęcia są zachętą dla rówieśników, aby zechcieli siegnąć po książki. "Akcja książki pozostaje jeszcze długo w myślach czytelnika" - stwierdza uczennica klasy 6a

      Być może w Waszych domach, gdzieś na półkach leżą książki, które dotychczas służyły  jedynie jako podpórka do zdjęcia. To w nich jest schowany świat zerwanych przyjaźni, naprawionych relacji, osiedlowych problemów, a także fantazji, w której wszystko jest możliwe. Uczniowie klas szóstych rzucają dziś wyzwanie: Wykorzystaj czas i poznaj to, co jeszcze do niedawna było nieznane. Sięgnij po książkę!

    • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Ministerstwo Edukacji właśnie ogłosiło nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Informacje podane w komunikacie to co prawda dopiero projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ale warto się z proponowanymi termianami zapoznac już dzisiaj. Więcej informacji w zakładce: Ósmoklasiści